2020/00710 - Förstudie Uppsala län

Diarienummer:
2020/00710
Namn:
Förstudie Uppsala län
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00710
Projektägare:
Wiks Folkhögskola, Wiks Folkhögskola
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 044
Beviljat ESF-stöd:
399 044
Kontaktperson:
Kristin Spolander
E-post:
kristin.spolander@regionuppsala.se
Stödmottagare postnr:
75591
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektägare för Förstudien är Wiks Folkhögskola. Samarbetspartner är folkhögskolans huvudman: Region Uppsala, samt Heby Kommun, Tierps Kommun och Östhammars Kommun. I samråd med dessa har initialt följande två målgrupper identifierats som varande i behov av extra insatser och åtgärder för att komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden:

• UVAS, Unga vuxna som inte arbetar eller studerar (Tierp, Heby)

• Utrikesfödda kvinnor som inte arbetar eller studerar (Östhammar, Tierp)

Det tematiska målområde förstudien vill undersöka för dessa särskilt utsatta målgrupper är etablering på arbetsmarknaden. Fokusgrupper formeras med individer ur målgrupperna på varje ort.

Den KÄRNFRÅGA som vi önskar finna svar på under förstudien rör Folkhögskolans (FHS) roll och framtida möjligheter att tillsammans med orternas lokala aktörer, stödja ESF-utlysningens målgrupp: kvinnor och män som står långt från arbetsmarknaden på mindre orter inom Uppsala län, och hur dessa ska kunna komma i arbete, utbildning eller närmare arbetsmarknaden. Hur kan Wiks FHS, med folkbildningens metod och pedagogik, i samverkan med lokala aktörer på de tre orterna, gynna målgrupperna för att de ska komma i arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden.

Förstudien ska undersöka behovet av att utveckla programidéer och/eller skräddarsy kursutbud och/eller andra åtgärder i samverkan med lokala aktörer, efter de behov som förstudien kommer inventera och analysera på de olika orterna och för de varierande målgrupperna. Utbildningsformerna kan komma variera efter behov och förutsättningar, t ex: uppsökande undervisning på plats ute i kommunerna (FHS kommer till orten), undervisning på FHS med internat eller distansundervisning via nätbaserad utbildningsplattform med närträffar, etc.

Förstudien har också som mål att inventera tidigare projekt som utförts för målgruppen i ÖMS, för att undersöka möjligheterna att metodutveckla dessa i samverkan med fokusgrupperna, dvs. mottagarna av åtgärderna.

Folkbildningens pedagogik är särskilt lämpad för målgrupperna i denna utlysning. Den handlar om att anpassa kursinnehåll och undervisningsform efter deltagarnas förutsättningar och behov. Den folkbildningstradition vi är verksamma inom har format vårt arbetssätt och människosyn. Med våra metoder vill vi stärka självkänsla, skapa delaktighet och väcka intresse och engagemang. Vi vill mobilisera och stärka individers och gruppers egna resurser för att förändra sin livssituation. Under livet kan en människas självbild förändras. Besvikelser och misslyckanden kan göra att individen inte ser sin egen förmåga och sina möjligheter. I vår verksamhet vill vi motivera deltagaren att skapa och genomföra förändring. Genom egenmakt skapas framtidstro som stärker deltagarens möjlighet till att finna och ta sin plats i arbets- och samhällslivet. Folkbildningens deltagare har stort inflytande över vad och hur de ska lära sig. Deltagarna söker och bygger sin egen kunskap: genom dialog, interaktion och reflektion. Arbete med motivation, studieteknik och lärstilar är en viktig och integrerad del av pedagogiken vilken är särskilt viktigt för deltagare med ingen, liten eller dålig erfarenhet av tidigare studier.

Inför denna ansökan om förstudie, har samtal inletts med blivande samarbetsparter i tre mindre kommuner i länet: Östhammar, Tierp och Heby. Samtliga dessa kommer ingå i projektgruppen för förstudien och består av representanter från utbildnings- och arbetsmarknads- kultur och fritidsenhet, individ- och familjeomsorgen, socialförvaltningen. Som bollplank och resurs finns Arbetsförmedlingen Uppsala med i bakgrunden. Wiks FHSs huvudman, Region Uppsala, bidrar med nätverk, stöd och viss expertis. Vi vill även, via Regionens nätverk samt tidigare ÖMS-projekt, söka framtida samverkansparter inför en kommande ansökan inom ESF+ 2021-2017.