2020/00708 - Förstudie industri

Name:
Förstudie industri
Region:
Östra Mellansverige
Projektägare:
Region Västmanland, Regionala utvecklingsförvaltningen
Projektnummer:
2020/00708
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-03-02 - 2021-12-01
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Therese Kristensson
E-post:
therese.kristensson@regionvastmanland.se
Specifikt mål:
1

Förstudien innebär genomförandet av analys, mobilisering av samverkansaktörer och utveckling av projektidéer för framtida projektansökningar och utvecklingsinsatser. Resultatet av kommande satsningar ska skapa en bättre arbetsmarknadssituation med inriktning på industrin.
Förstudiearbetet ska genomföra en kartläggningsfas som inbegriper ovan nämnda aktiviteter, där fokus är på industriföretag och industrinära företag. Projektet och kartläggningsarbetet ska genomgående använda de horisontella principerna jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som drivkrafter och strategiska verktyg. Detta är viktiga förutsättningar för att skapa en breddad rekrytering.
Det har konstaterats att finns en avsaknad av funktioner och strukturer för kompetensutveckling, det är därför viktigt att kartlägga vilken aktör som gör vad och hur man kan interagera mellan aktörer. Det ska också tydliggöras om nya aktörer eller funktioner kan behövas, som på offentligt uppdrag kan samordna och driva på kompetensutveckling och utbildning inom industrin eller industrinära tjänster samt arbetets omfattning.

Region Västmanland är projektägare och driver detta projekt inom Västmanland men kartläggningen ska också identifiera möjliga samverkanspartner för framtida projekt eller utvecklingsinsatser.