information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00705 - Jobbvägen

Namn:
Jobbvägen
Region:
Stockholm
Projektägare:
Rädda Barnen, Rädda Barnens Riksförbund AB Gustavslundsvägen 141 Bromma
Projektnummer:
2020/00705
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
16 713 149
Beviljat ESF-stöd:
7 867 166
Kontaktperson:
Carolina Projektledare Laxvik
E-post:
carolina.laxvik@rb.se
Specifikt mål:
2.2

En av största utmaningarna i Stockholmsregionen de närmaste åren är att ta hand om de ungdomar som varken arbetar eller studerar, i synnerhet unga tredjelandsmedborgare.
För att bidra till att hitta varaktiga lösningar för deras behov avser Rädda Barnen att genomföra ett projekt tillsammans med Stockholm Stads verksamhet Ung i Centrum, och Botkyrka kommuns arbetsmarknadsverksamhet Jobbcenter. Syftet är att forma en arbetsstruktur och utveckla metoder för att stötta unga i åldern 15-24 år som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, som har uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, [samt ungdomar som varken arbetar eller studerar (UVAS).]

Projektet kommer att ledas av Rädda Barnen, som genom åren har byggt upp en unik kompetens för att bidra till detta arbete: Vi har en ingående kännedom och närhet till målgruppen tack vare våra stödverksamheter runt om i landet – däribland flera ESF-projekt - som involverar 1000-tals unga som har flytt till Sverige och/eller lever i social utsatthet; vi har metoder som innebär att målgruppen involveras i det civila samhället vilket ofta är en nyckel till integration; vi har mångårig kompetens inom ungas psykiska hälsa; och vi har långsiktiga partnerskap med relevanta aktörer, från mindre organisationer till storföretag i miljardklassen såsom Ikea och Willys.
Stockholms stad och Botkyrka kommun har också lång erfarenhet av att arbeta med målgrupperna för projektet. Stockholms stads verksamhet Ung i Centrum har tidigare samarbetat med Rädda Barnen inom t ex datorutbildningar och rekryteringsevent. Ung i centrum har bl a anordnat processinriktade gruppinsatser där ungdomarna träffas en gång i veckan under fem tillfällen. Syftet med gruppinsasterna är att ungdomar rustas i sitt arbetssökande. Utöver detta erbjudar också Ung i centrum praktikplaceringar och rekyteringsträffar i syfte att påskynda ungdomarnas etableringen på arbetsmarknaden.
Botkyrka kommun har genomfört det framgångsrika ESF-projektet Basun, som vänder sig till ungdomar mellan 15 och 29 år som varken arbetar eller studerar. Under 2018 fick kommunen ut 174 (73 %) ungdomar i jobb och studier.

Några av de största utmaningarna för ungdomarna som vi har sett i våra verksamheter är deras brist på nätverk och kunskap om hur man navigerar på olika plattformar i samhället, när det inte finns andra vuxna runtom som kan vägleda dem. De unga har ofta också en betydande psykisk ohälsa och bristande självkänsla, som försvårar deras inträde på arbetsmarknaden.
För att möta ungdomarnas behov kommer vi tillsammans med Stockholms stad och Botkyrka kommun kunna erbjuda flera kompletterande aktiviteter baserade på fyra delmål för att uppnå varaktig integration:
1. Hälsa & självkänsla (psykosocialt stöd på grupp- och individnivå)
2. Nätverk, inspiration och arbete (bl a individuellt stöd och rekryteringsträffar)
3. Kunskap och kompetens för att nå arbete (bl a kompetenshöjande insatser, valideringsövningar, individuell kartläggning, CV-workshops)
4. Kunskap och förhållningssätt hos olika aktörer som möter målgruppen (utbildningar om målgruppens behov, normkritiskt ledarskap, m m).

Projektets övergripande mål är att öka ungas (15-24 år) deltagande i och tillgång till arbets- och studieliv genom stärkt egenmakt, hälsa, kunskap och nätverk
På samhällsnivå avser projektet att uppnå följande resultat:
- Ökad anställningsgrad för unga
- Prövning och utveckling av befintliga metoder i syfte att möta målgruppens behov
- Unga i målgruppen får ett samlat och sammanhållet stöd utifrån individuella behov och efterfrågan på arbetsmarknaden

På individnivå avser vi att uppnå följande resultat:
- Ca 500 unika ungdomar har deltagit i en eller flera av projektets verksamheter,
- Ca 50 ungdomar har fått praktikplatser
- 16 ungdomar har deltagit i 6 månaders ungdomsanställningar och fått kvalificerad handledning

Projektet kommer att följas upp fortlöpande genom projekttiden. Rädda Barnen är del av den globala Save the Children-rörelsen med 18.000 anställda i 130 länder. Vi har etablerade rutiner för uppföljning och kontroll via vår metod MEAL (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning). I Jobbvägen kommer vi att följa ett antal indikatorer såsom antal genomförda processer, antal praktikplatser, självskattad hälsa etc.

För utvärdering kommer vi att i inledningen av projektet anlita en extern utvärderare som får i uppdrag att formulera metod och kriterier för utvärderingen. Den totala budgeten för projektet är 21,5 mkr under 2 år, varav bidraget från ESF är 9,9 mkr. Totalt kommer 14 personer att arbeta i projektet med placering i Stockholm och Botkyrka, däribland 6 tjänster som ungdomsanställda som arbetar i 6-månadersanställningar. De horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet, icke¬diskriminering och hållbar utveckling är viktiga för att säkerställa projektets framgång och kommer att följas upp via MEAL och den löpande utvärderingen av projektet.