2020/00703 - SUNDBAS (arbetsnmn KomhallBAS)

Diarienummer:
2020/00703
Namn:
SUNDBAS (arbetsnmn KomhallBAS)
Projektnummer:
2020/00703
Projektägare:
Sundbybergs stad, Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Region:
Stockholm
Planerat antal deltagare:
20
Projektperiod:
2021-01-14 - 2023-02-28
Total projektbudget:
4 053 627
Beviljat ESF-stöd:
1 998 355
Kontaktperson:
Anette Eriksson
E-post:
anette.eriksson@sundbyberg.se
Stödmottagare postnr:
17292
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projekt Komhall Bas ska utveckla metoder och arbetssätt för att alla individer i ett demokratiskt samhället ska kunna få ett arbete med lön utifrån sin förmåga och arbetsutbud. Indiven ska kunna vara del av ett jämställt, tillgängligt och likabehandlande samhälle där alla kan vara med och bidra och enligt arbetslinjen ha ett arbete och därigenom bidra till att bibehålla ett välfärdssystem som bygger på att alla tar det och bidrar. Projektet ska utmana och testa på vilket sätt detta är möjligt och genomförbart och med vilka samarbeten som krävs för hållbarhet över tid och utifrån individuella förmågor och förutsättningar oavsett kön, funktionsnedsättning eller komplexa livsförhållanden. Projektet ska utveckla samverkan med näringslivet och ideella sektorn utifrån cirkulärt tänk för de som står allra längst ifrån arbetsmarknaden och klargöra vem i välfärdssamhället som har ansvar för att alla ska ha ett arbete med lön och om bidrag kan omvandlas till lön. Projektet arbetar utifrån individens behov och förutsättningar och kommer titta på vilka metoder som är framgångsrika och utvärdera vilken betydelse parametern våldsutsatthet har för förmåga till lönearbete och vad som kan göras för att minska utanförskapet utifrån det. Projektet kommer fokusera på kvinnors utsatthet ur ett jämställdhetsperspektiv men där även mäns utsatthet belyses.
Projektet genomförs i liten skala i en mindre kommun för att se om det går att växla upp inom nästa programperiod.
Med det projektet testar och prövar av metodik och innanförskap i form av lönearbetet utifrån egen förmåga stärker välfärden, ökar tilliten till myndigheterna och bidrar till vår demokrati, mänskliga rättigheter och att bygga kapacitet hos de som är skyldiga att respektera, främja, skydda och uppfylla dessa rättigheter. Som välfärdsaktör bidrar bl a Samordningsförbunden.