2020/00701 - Livslångt lärande

Diarienummer:
2020/00701
Namn:
Livslångt lärande
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00701
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR Sörmland, Samordningsförbundet RAR
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-30
Total projektbudget:
399 819
Beviljat ESF-stöd:
399 819
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny.sjoberg@yahoo.com
Stödmottagare postnr:
61188
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I denna förstudie riktar vi oss mot individer med instabil ställning på arbetsmarknaden. Vi vill stärka individers ställning på arbetsmarknaden samt ge stöd till kompetensutveckling och kompetensväxling. Utbildningsnivån i Sörmland är låg och arbetslösheten i Sörmland är samtidigt högst i landet vilket gör situationen problematisk. Arbetskraftsreserven består främst av personer födda utanför Europa. ESF-projekt genomförda i Sörmland under nuvarande programperiod har haft för svag förankring mot tidigare erfarenheter och goda exempel från andra delar av landet och medverkan i ESF-projekt har allt för ofta grundats på bristfälliga besluts/behovsunderlag. I detta projekt vill vi arbeta med att få med fler relevanta aktörer och målgrupper och att få de nya och redan etablerade aktörerna att bilda kluster kring olika problemområden för att på så sätt vara bättre förberedda på vad man vill göra när utlysningarna kommer.

Förstudien ska arbeta med att skapa förutsättningar för välplanerade och brett förankrade projekt i den kommande programperioden. Arbetet ska ske med fem olika inriktningar:

1) Lära av tidigare framgångsrika projekt och verksamheter.
2) Bredda kretsen av intressenter och aktörer som i framtiden kommer att finnas med i socialfondsfinansierad verksamhet.
3) Bilda kluster av aktörer.
4) Utbilda framtida projektpersonal i olika arbetsmetoder.
5) Ta fram strategier kring hur vi får en ökad målgruppsmedverkan i planering och genomförande av framtida projekt.

Projektets målgrupp är anställda och politiker som arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsfrågor hos de myndigheter som är samordningsförbundets ägare.

Samordningsförbundet RAR i Sörmland söker medel för förstudier i både programområde 1 och 2. Samma tillvägagångssätt kommer att användas i förstudierna men frågeställningarna skiljer sig åt.