2020/00700 - Gemensamma krafter

Diarienummer:
2020/00700
Namn:
Gemensamma krafter
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00700
Projektägare:
Coompanion Östergötland, Coompanion Östergötland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
80
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
397 590
Beviljat ESF-stöd:
397 590
Kontaktperson:
Camilla Carlsson
E-post:
camilla.carlsson@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
60006
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Många av dagens och framtidens samhällsutmaningar är komplexa och spänner över flera sektorer. En verkligt komplex utmaning är att utveckla och etablera en arbetsmarknad i samklang med målen inom Agenda 2030 för en långsiktigt hållbar utveckling. I denna förstudie vill vi söka vägar att stärka samhällets innovationskapacitet för att förstå och hantera utmaningarna genom att identifiera arenor och verktyg för alla våra olika samhällssektorer att samverka på ett bra sätt för att lösa dem. För konkret samling i samarbetsutveckling skall förstudien skapa underlag för ett kompetensutvecklingspaket till förmån för individer med instabil respektive stabil arbetsmarknadssituation och samtidigt skapa bättre grogrund för social innovation och samhällentreprenörskap. För just samverkan mellan idéburen och offentlig sektor börjar vi så smått se och kunna prova verktyg som reserverade kontrakt, IOP (Idéburet offentligt partnerskap), sociala kriterier i upphandlingar, innovationsupphandling med flera. Men det är nytt och det tar tid att bryta invanda sätt att arbeta och tänka. Från idéburen sektor vill vi introducera verktyg som social innovation camp, inkubatorer för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer, digitala verktyg för sociala affärsmodeller som främjar målen i Agenda 2030 med mera.
Vi tänker oss att i denna förstudie ta vårt avstamp i den Överenskommelse som vi har i Östergötland för att tillsammans bygga kunskap och resurser för en mer hållbar, inkluderande och resilient arbetsmarknad där alla samhällssektorer samverkar på ett medvetet strategiskt sätt. Ett tydligt och konkret steg på den vägen är att genom social innovationsmetodik som inbegriper samtliga samhällssektorer i länet utreda en stödstruktur för kompetensutveckling inom socialt entreprenörskap och social innovation.