2020/00699 - Ungas lärande och etablering

Diarienummer:
2020/00699
Namn:
Ungas lärande och etablering
Projektnummer:
2020/00699
Projektägare:
Samordningsförbundet RAR, Samordningsförbundet RAR
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
140
Projektperiod:
2021-02-02 - 2021-10-30
Total projektbudget:
399 697
Beviljat ESF-stöd:
399 697
Kontaktperson:
Kenny Sjöberg
E-post:
kenny.sjoberg@yahoo.com
Stödmottagare postnr:
61118
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Förstudien ska arbeta med att skapa förutsättningar för välplanerade och brett förankrade projekt med ungdomar som målgrupp i den kommande programperioden. Arbetet ska ske med fem olika inriktningar:

1. Lära av tidigare framgångsrika projekt och verksamheter. Projektet kommer att arbeta med föreläsningar, studieresor och auskultation för att sprida kunskap om vad som har fungerat i tidigare och pågående satsningar riktade till ungdomar i utanförskap.

2. Bredda kretsen av intressenter och aktörer som i framtiden kommer att finnas med i socialfondsfinansierad verksamhet. Projektet ska arbeta med att mobilisera och intressera aktörer som tidigare inte varit involverade i socialfondsprojekt. Satsningen omfattar kommuner och myndigheter som inte varit involverade tidigare men också nya verksamhetsgrenar och yrkesgrupper. Syftet med detta är att nå ut till nya målgrupper av ungdomar och att skapa multikompetenta team i de satsningar som görs framöver.

3. Bilda kluster av aktörer kring olika problemområden med ungdomar som målgrupp. Syftet med dessa kluster är att det ska finnas en färdig grupp att vända sig till när utlysningar blir aktuella. Vår förhoppning är också att klustergrupperna ska arbeta fram förankrade halvfärdiga projektidéer under förstudien så att ansökningsprocessen blir smidig när väl utlysningen kommer.

4. Utbilda framtida projektpersonal i olika arbetsmetoder. Projektet kommer att inhandla ett antal kurser dit samarbetsparterna får anmäla personal som arbetar eller framöver kommer att arbeta i ESF-finansierade projekt. Vilka utbildningar som ska inhandlas kommer att avgöras i samråd med samarbetsparterna. Exempel på tänkbara kurser är. 7-20-metoden och Supported employment.

5. Ta fram strategier kring hur vi får en ökad målgruppsmedverkan i planering och genomförande av framtida projekt. Vi måste bli bättre på att ta tillvara kunskapen från de vi ska arbeta med, dom är dom främsta experterna på området. Första steget för att få fram en sådan strategi är att utbilda personal i tjänstedesignmetoden.