2020/00694 - Connect 2 Samverkan på riktigt

Diarienummer:
2020/00694
Namn:
Connect 2 Samverkan på riktigt
Projektnummer:
2020/00694
Projektägare:
Linköpings kommun, Utbildnings -och arbetsmarknadsförvaltning
Region:
Östra Mellansverige
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Karin Sköld
E-post:
karin.b.skold@linkoping.se
Stödmottagare postnr:
58181
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

De två förstudieprojekten “Connect 1 - samverkan på riktigt" och “ Connect 2 -samverkan på riktigt" bedrivs tillsammans och parallellt i Östergötlands kommuner tillsammans med Region Östergötland i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Linköpings kommun är projektägare.

I Öste-rgötland finns totalt 13 kommuner. Kommunerna som arbetsplats är i varje kommun den enskilt största arbetsgivaren. I hela länet är Region Östergötland den största enskilda arbetsgivaren.

I den kommunala verksamheten finns en rad olika yrken inom olika områden och tusentals befintliga medarbetare. Flera av de kommunala yrkena vet vi redan nu är framtida bristyrken, t ex vård och omsorg och har stora kommande pensionsavgångar.

Samtidigt finns i kommunerna en stor mängd potentiella medarbetare, dvs personer som står utanför arbetsmarknaden och går på olika arbetsmarknadsåtgärder, studerar eller olika typer av anställningar. Andelen arbetslösa i Östergötland är 8,3% vilket är den åttonde högsta i Sverige (ekonomifakta.se), en stor andel av dessa har utländsk bakgrund och funktionsnedsättningar. En andel av har försörjningsstöd, vilket finansieras av kommunen. Varje år finns flera potentiella medarbetare tillfälligt inne i kommunens verksamheter genom olika åtgärder som projekt, praktikplatser eller som tillfälliga timanställningar.

Lyckas vi matcha dessa två områden finns en oerhört stor potential att kunna vidareutveckla befintlig personal och stärka deras kompetens och samtidigt kunna attrahera och rekrytera personers utanför arbetsmarknaden till en rad olika bristyrken. Det blir också ett strategiskt verktyg för icke-diskriminering och jämställdhet. Sammantaget blir detta en vinst för såväl individ som samhälle. Den största utmaningen är att dessa frågor idag drivs från två olika organisatoriska enheter i kommunen; arbetsmarknadsenheten och kommunens personalavdelning. ESF-projekt som drivits under pågående programperiod är inriktade på den ena eller andra målgruppen men utan samarbete kopplat till kommunala yrken. I PO1-projekt drivs projekten istället med nära samarbete med privata företag.

Genom en gemensam tydlig plan och strategi kommer effekten av insatser av ESF-projekt i kommande period, att kunna bli mycket högre än tidigare. Vi får en möjlighet att nå resultat genom medvetna och gemensamma mål för hela Östergötland. Samtliga projektsatsningar inom ESF+ kommer sträva mot samma strategiska mål, vilket gör att vi hela tiden fokuserar på långsiktighet och inte kortsiktig lösning.

De två förstudierna vi söker för hör nära samman och utgår från den gemensamma problemformuleringen:

Hur säkrar vi framtida kompetensförsörjning i kommunernas verksamheter och samtidigt möjliggör för potentiella medarbetare, oavsett kön och bakgrund, att få hållbara anställningar i våra verksamheter.

För de båda programområdena har vi identifierat tre områden kopplat till problembeskrivningen som förstudierna kommer innehålla:
- Struktur och organisation
- Kompetensutveckling
- Behov av input baserad på forskning och identifierade framgångsfaktor från befintliga satsningar