2020/00693 - Kapacitet & Stabilitet

Diarienummer:
2020/00693
Namn:
Kapacitet & Stabilitet
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00693
Projektägare:
Coompanion Västmanland ekonomisk förening, Coompanion Västmanland
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
399 670
Beviljat ESF-stöd:
399 670
Kontaktperson:
Anders Johansson
E-post:
anders@coompanion.se
Stödmottagare postnr:
72212
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Analysen tar sin utgångspunkt i den omvärldsbevakning och transformation av arbetsmarknaden som omnämns i bakgrunden. Vi vet inte hur gruppen med instabil ställning ser ut i detalj, vilka kategorier som dominerar i gruppen och hur utmaningarna ser ut beroende på om vi tittar på vikarier, frilansare, timanställda eller hur olika branschpraxis påverkar situationen för arbetstagare och deras möjligheter till kompetensutveckling. Detta behöver vi kartlägga till en början.

Målet är att ta reda på 1) vilka kategorier märks i gruppen, hur många omfattar resp kategori och 2) vilka utmaningar har de gällande sin kompetensutveckling.

Vi fokuserar i förstudien primärt på dimensionen Människa, i betydelsen uppdragstagare eller frilansare. Socialfonden handlar om att stärka individers ställning på arbetsmarknaden, där insatser både kan vara direkta likväl som att utveckla strukturer för att hjälpa individer till arbete och där "formerna för det livslånga lärandet anpassas till lokala och regionala förutsättningar." Här behöver förstudien undesöka vilka dessa lokala och regionala förutsättningar är inom området Östra Mellansverige och vilka specifika behov som går att identifiera inför kommande genomförandeprojekt.

Målet är här att få fram specifika behov för Ö Mellansverige och de olika länen för att kunna komplettera analysen som görs hos respektive region och andra.

Vi kommer att undersöka möjliga vägar till kompetensutveckling, omställning och karriärväxling för de olika kategorierna inom gruppen med instabil ställning, i syfte att eftersträva framtidssäkrade kompetenser. Vi tar vår utgångspunkt i EU-Kommissionens Mål 6, att: "Främja livslångt lärande, särskilt flexibla möjligheter till kompetenshöjning och omskolning för alla när det gäller digitala färdigheter, bättre förutse förändringar och nya krav på kompetens utifrån arbetsmarknadens behov, underlätta karriärövergångar och främja yrkesmässig rörlighet."

Mål: Att utforska nuvarande och kommande kompetensglapp i olika branscher samt hur dessa branscher kan komma att strukturera sin arbetskraft framöver.

Ett delsyfte med förstudien är att undersöka hur ett mer nätverksbaserat kompetensbegrepp skulle kunna möta utmaningarna kring den kunskap som krävs för att kunna utföra arbetsuppgiften, de förmågor som krävs i jobbet och de attityder som kommer med yrkesrollen. Denna aspekt är särskilt relevant för egenanställda och frilansare som står längst ifrån den trygghet som en anställning medför, även i formen av ett vikariat eller projekt. Här behöver vi undersöka skillnader mellan män och kvinnor och deras respektive förutsättningar på arbetsmarknaden.

Mål: Att identifiera grupp- eller nätverksaspekter av kompetensbegreppet samt hur kvinnor, män och andra tydliga demografiska faktorer spelar in på området.

Med det nätverksbaserade kompetensbegreppet som grund vill vi undersöka vad, vem eller vilka som definierar den önskade kompetensen och på vilket sätt individer med instabil ställning kan gynnas av gruppens/nätverkets samlade förutsättningar att tillgodose efterfrågan.

Mål: Utforska "nätverkskompetens" som begrepp och hur det på olika sätt kan underlätta för individer i gruppen med instabil ställning att bibehålla eller förstärka sin position på marknaden.

I modellen Människa, Samhälle och Teknologi skall de horisontella kriterierna användas och införlivas för att visa på hur jämställdhet, tillgänglighet, ickediskriminering och hållbarhet läggs in i kommande projektansökan.