2020/00685 - Strategiskt förberedelsearbete

Diarienummer:
2020/00685
Namn:
Strategiskt förberedelsearbete
Projektnummer:
2020/00685
Projektägare:
Region Kronoberg, Regional Utveckling
Region:
Småland & Öarna
Projektperiod:
2021-05-01 - 2021-12-30
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Jonas Mokvist
E-post:
jonas.mokvist@kronoberg.se
Stödmottagare postnr:
35188
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102
Utvärderingsrapporter:

Förstudien är ett sätt att utveckla förutsättningar för ett strategiskt påverkansarbete i kommande programperiod. Fördjupade omvärldsanalyser och mobilisering av samverkansaktörer i länet skall resultera i framtagning av väl underbyggda underlag till projektansökningar av socialfondsprogrammet 2021-2027.

Utgångspunkten för omvärldsanalyserna i förstudien blir Gröna Kronobergs insatsområde: Skapa bättre förutsättningar för matchningen på arbetsmarknaden genom att:

- Stärka individens omställningsförmåga.
- Stärka utlandsföddas ställning på arbetsmarknaden och i samhället.
- Främja tillgången till talanger och högutbildade.
- Främja informerade studie- och yrkesval för ett livslångt lärande.

Detta i sin tur skall återknytas till utlysningens fokus på arbetslösa inklusive långtidsarbetslösa och personer i omställning enligt definitionerna i de 5 tematiska målområdena som beskrivs i programförslaget för Socialfondsprogrammet 2021-2027.

Exempel på detta är fördjupad analys kring:

- Behov av insatser för framtagning av planeringsunderlag för livslångt lärande, från utbildning till jobb till att förbli attraktiv på arbetsmarknaden
- Behov av insatser för att lyfta strategiskt viktiga branschers närvaro i länet för en långsiktig kompetensförsörjning av länet

Förstudien är skall belysa framtida fält som idag inte synliggörs helt i nuvarande programperiod, men som kan vara av vikt för kommande behov och förutsättningar på den svenska arbetsmarknaden. Varje projekt kan därigenom byggas på gemensamma förutsättningar som återfinns i länet, där projekt möter aktuella behov.