2020/00679 - Ett hållbart arbetsliv

Diarienummer:
2020/00679
Namn:
Ett hållbart arbetsliv
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00679
Projektägare:
Region Jönköpings län, Regional utveckling Landstingets Kansli
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-04 - 2021-09-30
Total projektbudget:
399 365
Beviljat ESF-stöd:
399 365
Kontaktperson:
Jelena Trupina
E-post:
jelena.trupina@rjl.se
Stödmottagare postnr:
55111
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Rådande pandemin har ändrat spelplanen för företag och individer. Framtiden är osäker för många. Att ställa om, som företag och som individ har aldrig tidigare varit så viktigt.

Innan pandemin bröt var efterfrågan på kompetens arbetskraft stor bland länets företag. Många av länets företag uttryckte att kompetensbristen var en av anledningarna till att de inte kunde utvecklas. Länet brottades med utmaningar som könssegregerad arbetsmarknad, låg utbildningsnivå, integration och matchningsproblematiken. Samtidigt hade länet lägre arbetslöshet än riksgenomsnittet och undersökningar gjorda av tex Företagarna och Svensk Näringsliv visade att det gick bra för företagen i länet om man tittade på nya order och avtal.

Under pandemins gång har många människor blivit av med sitt arbete. Jönköpings län har påverkats i stod grad. Antal varslade ligger på 3,2 % för perioden januari-augusti 2020. Sett till riket betyder detta att vi ligger på en tredje plats i antal varslade. Länet toppar också listan på andel korttidspermitterade av antal anställda på län med siffran 25,5%. Företagen står inför utmaningen att hitta nya affärslösningar, snabbt, med färre personer i arbete, samtidigt som de saknar kompetensen som behövs för att lösa framtidens problem. Pandemin gör att kommunernas arbetsmarknadsenheter kommer få fler människor hänvisade till sig och trycket på att få ut dem i sysselsättning kommer vara stort. Samtidigt genomgår Arbetsförmedlingen en omställning, som gör att tidigare samverkan, som har resulterat i att människor kommer ut i sysselsättning måste ses över.

Många aktörer har arbetat med länets utmaningar och förbättring och förflyttning har skett. Men mer behöver göras. Det vi ser är att vi behöver ta lärdom av tidigare projekt inom ESF och regional utveckling. Vad kan vi lära oss från dem, vilka slutsatser finns det vad är det vi missar för något? Vi behöver också arbeta mer tvärsektoriellt och strukturerat för att nå fler individer och skapa ett hållbart arbetsliv för alla. Vi behöver koppla samman områden inom regional utveckling så som kompetensförsörjning, innovation och hållbarhet för att hitta nya lösningar i en föränderlig värld. Att arbeta mer flexibelt med olika målgrupper, då vi nu vet att människor snabbt kan hamna i utsatta positioner är också viktigt. Ett verktyg till att kunna göra det är att arbeta med och bygga samverkan med många olika parter. Kommunal utveckling, Samordningsförbunden, kommunens arbetsmarknadsenheter, arbetsintegrerade sociala företag måste knytas mer till arbetet på regional utveckling. Aktörer som Teknik- och Vård och omsorgscollage, som tidigare inte deltagit våra projekt är viktiga att få med. På det sättet säkerställer att vi kan arbeta med individer på alla nivåer. Handelskammaren och olika branschföreträdare, individuella företag som arbetar i det tysta med kompetensutveckling, innovation och att människor ska må bra är lika viktiga att få med på banan inför nya programperioden.

Vi ser att inför nästa programperiod så måste vi mobilisera våra aktörer. Människor rör sig idag snabbt mellan arbete och arbetslöshet, inkludering och utanförskap och vi måste etablera tydligare samverkansstrukturer för att få till ett hållbart Jönköpings län. Med avstamp i de utmaningar länets har arbetat med länge, kommer vi att vi titta bakåt på vad som har gjorts, och dra lärdom av det. Med omvärldsanalys, samtal och workshops med tidigare nämnda aktörer kommer vi belysa utmaningar vi idag har men också möjligheterna framåt. Detta kommer att resultera i mobilisering av våra aktörer, nya samverkansstrukturer och nya projektansökningar som ligger i linje med RUS:en och nya programmet inom ESF+. På lång sikt kommer det skapa samhandling och ett hållbart arbetsliv för alla.