2020/00664 - EGOS

Diarienummer:
2020/00664
Namn:
EGOS
Projektnummer:
2020/00664
Projektägare:
Eskilstuna kommun, Lyktan
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 880 670
Beviljat ESF-stöd:
4 410 670
Kontaktperson:
Emma Larsson
E-post:
emma.larsson7@eskilstuna.se
Stödmottagare postnr:
63186
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Citat ungdom Lyktan:
"Hjälpa oss att finna bra saker att göra på den tid vi inte är i skolan!"

Eskilstuna kommuns unga är i ett utsatt läge. Ungdomsarbetslösheten är hög, gymnasiebehörigheten är låg och staden har flera områden av polisen definierade som särskilt utsatta. Det finns ungdomar som är mer utsatta än andra och som därför behöver mer stöd än andra. Dessa är vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter.

Eskilstuna kommun har i socialnämnden fattat beslut om effektivisering av vård av unga som varit placerade för vård utanför kommunen, detta för att kraftigt minska kostnaderna. För att möta behovet av utbildning hos de ungdomar i ålder 15-20 år som varit placerade på boenden (HVB, SIS, LSS) utanför kommunen och nu tas hem till kommunen har två nya enheter för ungdomar i behov av särskilt stöd startats, Lyktan är en av dem. Den primära målgruppen på Lyktan är ungdomar i åldern 15–20 år. På Lyktan finns det 12 platser. De sociala svårigheterna kan vara eller bero på: Missbruk, kriminalitet, utåtagerande beteende, PTSD, neuropsykiatriska variationer mm.

På Lyktan bedrivs undervisning under både för- och eftermiddagar med maximalt 6 ungdomar i taget i lokalerna, en grupp på förmiddagen och en grupp på eftermiddagen. Undervisningen är i form av en-till-en-karaktär. Ungdomarna är i behov av enskild undervisning och mycket små grupper för att minimera störande moment och lyckas fokusera på sitt lärande. Kapaciteten för ungdomarna att delta i längre pass än 4 timmar finns inte och därför avslutas skoldagen efter denna tid. I nuläget är alltså 4 timmar av dygnets 24 timmar fyllda med positiv aktivitet.

Citat ungdom Lyktan:
"Vi är i skolan fyra timmar av dygnets 24, så vårt liv utspelar sig till största delen utanför skolan. Vi behöver stöd i att få resterande tid att bli meningsfull och föra oss framåt."

Syftet med projektet är att ge dessa vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter stöd för att komma i ordinarie studier eller arbete och en ljus framtid att se fram emot.

Citat ungdom Lyktan:
"Risken är stor att ännu ett misslyckande leder till mindre motivation och till och med att vi ger upp och inte går klart grundskolan. Därför behöver vi få lyckas här på Lyktan."

Sörmland, och Eskilstuna i synnerhet, har landets högsta arbetslöshet samt dessutom en låg utbildningsnivå. Många ungdomar på Lyktan har haft omfattande svårigheter av olika slag under grundskolan och har därför få eller inga betyg från grundskolan. Gymnasiebehörigheten i Eskilstuna kommun är lägre än genomsnitt i riket: 2020 78% jämfört med 86% i riket (2019: 78%, 2018: 81%). Eleverna på Lyktan saknar alla gymnasiebehörighet. Ungdomsarbetslösheten (18-24 år) i Eskilstuna i september 2020 är 19,4% jämfört med 13,3% ii riket. Enligt Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en av de tydligaste riskfaktorerna för arbetslöshet och utanförskap att sakna en gymnasieexamen.

Citat ungdom Lyktan:
"Vi behöver inte få höra att det finns en framtid av andra, utan vi behöver få se och känna genom att få möjlighet att lyckas med olika saker, tex skola och praktik, för att våga tro att det finns en framtid."

Ungdomarna på Lyktan behöver ett omfattande stöd för att nå sina grundskolebetyg och sedan gå vidare mot gymnasiala studier eller arbete. Verksamhetens budget räcker endast till verksamhet under en del av dagen. Ungdomarna som deltar i Lyktans verksamhet gör stora framsteg men 4 timmars verksamhet per dag är för lite för att resultaten ska bli riktigt hållbara. De 4 timmarna per dag upptas mestadels av ämnesundervisning när det samtidig är så mycket andra sociala färdigheter ungdomarna behöver för att på sikt bli etablerade i samhället.

De långsiktiga målen för projekt EGOS är:
1) En förbättrad möjlighet till studier och arbete och därmed minskad ungdomsarbetslöshet och utanförskap för vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheter,

2) Genom möten öka kunskap om ungdomars, som växer upp i social utsatthets, upplevelse av möte med myndigheter och vuxenvärld - skola, polis, socialtjänst, vård och institutioner,

3) Att skapa och stimulera hållbar och mer strukturerad samverkan för vanliga ungdomar med ovanliga erfarenheters bästa.

Stora delar av ansökan är författad av ungdomarna på Lyktan.