2020/00660 - Studiespåret

Diarienummer:
2020/00660
Namn:
Studiespåret
Projektnummer:
2020/00660
Projektägare:
Karlskoga, Skolförvaltningen Karlskoga Kommun
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
30
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
5 990 831
Beviljat ESF-stöd:
2 842 399
Kontaktperson:
Martina Augustsson
E-post:
martina.augustsson@karlskoga.se
Stödmottagare postnr:
69183
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

"Studiespåret" är ett samverkansprojekt i Karlskoga och Degerfors kommuner som ska bidra till att minska arbetslösheten bland unga vuxna i åldern 16-24 år (UVAS). Målet är att fler ungdomar genom att erbjudas studieinriktade insatser ska återuppta och fullfölja sina gymnasiestudier. Projektet tar avstamp i erfarenheterna från vårt lokala delprojekt i det regionövergripande ESF projektet #jagmed- unga till utbildning och arbete i Östra Mellansverige åren 2015-2018.
I Karlskoga och Degerfors finns ett brett utbud av arbetsmarknadsåtgärder i form av det ordinarie verksamhetsutbudet i kommunernas arbetsmarknadsenheter, LSS, Coachingteamet, kommunavtalet med Activa, olika projekt i civilsamhället och näringslivet samt Arbetsförmedlingens insatser.
När det kommer till studieinriktade åtgärder såsom studie- och yrkesvägledning och studiecoachande stöd finns det idag inget samordnat stöd som kan följa med individen i övergången från gymnasieskola till Folkhögskola eller Komvux.
"Studiespåret" tänker sig att fortsätta tillämpa de beprövade metoder kring individcentrerat arbetssätt som utvecklades i vårt lokala delprojekt. Vi vill bredda utbudet för hela gruppen unga vuxna mellan 16-24 och skapa synergieffekter mellan arbetsmarknadsinsatser och att individen genom coachande stöd motiveras till att våga göra stegförflyttningar mot studier.
Projektet kommer särskilt lägga fokus på vägledning av gruppen unga nyanlända som inte blir behöriga för nationellt program på gymnasiet samt sträva efter att pröva former och metoder för att minska könssegregerade val av utbildning och arbete.
I projektet "Studiespåret" kommer individer, ungefär lika många män som kvinnor, i åldern 16-24 år boende i Karlskoga och Degerfors att delta. Vidare kommer viktiga resultat från #jagmed att fortsätta prövas genom att det coachande studiestödet utgår från var individen är i sin process, vad individen vill och behöver, när val av arbetsmetod eller insats görs för att komma ett steg närmare mot en utbildning.
Genom samverkansplattformen i Mottagningsteamt/Coachingteamet kommer "Min Framtid" kunna komma i kontakt med ungdomar som riskerar att hamna mellan stolarna mellan olika myndigheter eller redan gjort det. Samverkansplattformen fungerar som ett skyddsnät som ungdomarna fångas upp i och vi har som ambition att genom tidigare beprövade metoder erbjuda en större grupp ungdomar förberedande studiemotiverande insatser, i syfte att kunna göra stegförflyttningar mot ökad motivation till studier och ökat självförtroende.
Problemanalysen som ligger till grund för projektets utvecklingsinitiativ är att:
1. Ungdomar utan en gymnasieexamen har svårt att få ett arbete
2. Ungdomar kontaktar Mottagningsteamet och uppger att de är i behov av ett mer omfattande stöd än vad de kan få på Arbetsförmedlingen för att söka arbete och komma ut i praktik
3. Ungdomar uppger att de är yrkesobestämda, har ingen eller liten arbetslivserfarenhet och saknar en målbild för sin framtid
4. Ungdomar saknar myndighetskontakter och hamnar mellan stolarna, mellan utbildning och arbetsmarknad