2020/00654 - Den digitala förflyttningen

Diarienummer:
2020/00654
Namn:
Den digitala förflyttningen
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00654
Projektägare:
Stiftelsen Compare Karlstad Competence Area, Sommargatan 101 A, 65637 Karlstad
Region:
Norra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
100
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 327 661
Beviljat ESF-stöd:
5 591 270
Kontaktperson:
Josephine Schapiro
E-post:
josephine.schapiro@compare.se
Stödmottagare postnr:
65637
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Dagens samhällsutveckling drivs och formas till stor del av digitaliseringen. Den gör att vi kan göra helt nya saker, och att saker vi tidigare gjort kan göras på helt nya sätt. Allt fler jobb och sysslor tas över av datorer och robotar. Det i sin tur innebär att det skapas nya typer av jobb och verksamheter.
Förändringen påverkar hela samhället i grunden och berör allt från demokrati, sociala samspel, sysselsättning, lokal och regional utveckling, hållbar utveckling och hela länders och världsdelars konkurrenskraft. För att samhället ska klara denna omställning krävs det bla utbildning och kompetensutveckling inom digital kompetens, det krävs också stöd för människor att gå från ett gammalt jobb till ett nytt. Behovet av kompetensutvecklingsinsatser inom det digitala är därför stora och behöver genomföras nu, annars riskerar människor att hamna långt ifrån arbetsmarknaden och företag tvingas lägga ner. Små och medelstora företag i Sverige nyttjar inte digitaliseringens möjligheter fullt ut idag, vissa ligger långt efter både i sin digitala mognad och sin digitala kunskap.

I detta projekt vill vi skapa förutsättningar för individer att bibehålla och utveckla sin ställning på arbetsmarknaden genom kompetenshöjande aktiviteter inom digital kompetens, som digitala utbildningar, och seminarier. Vidare vill vi utveckla och stötta organisationer och ledare som främjar innovation genom innovationsledning, jämställdhet och mångfald. Viktiga insatser för att Sverige ska fortsätta vara ledande och innovativt och hitta nya lösningar genom att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Digital kompetens innebär flera saker, det handlar bla om förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva företag eller för att stärka organisationers och företags innovationsförmåga och konkurrenskraft.

Värmland specifikt står inför utmaningar som att motverka bristen på arbetskraft, öka utrikesföddas sysselsättning och nyttja deras kompetenser, samt motverka långtidsarbetslösheten. Kompetensbehovet inom digitaliseringen och digital teknik ökar kraftigt. Allt fler jobb och branscher kräver en grundläggande förmåga att hantera digitala verktyg, samtidigt som efterfrågan på kompetenser som behövs för att genomföra mer manuella och repetitiva arbetsuppgifter minskar. Undersökningar visar att det på tjänstemannasidan i synnerhet är kvinnor som kommer att vara särskilt utsatta framöver, och att kvinnor riskerar att förlora på den snabba teknikutvecklingen. Vad vi också kan se är att det kan finnas ett ökat intresse bland kvinnor för jobb kopplad till digital teknik. Det framkommer också att kvinnor är mer benägna än män att vidareutbilda sig, detta behöver vi ta tillvara och erbjuda attraktiva utbildningar och kompetensutveckling för att klara behovet av digital kompetens i framtiden. Som ytterligare ett lager har coronapandemin påskyndat den pågående strukturomvandlingen och digitaliseringen på arbetsmarknaden.

Compare vill tillsammans med andra stärka Värmland som en attraktiv digital region. Det gör vi genom att driva satsningar inom tre strategiska områden: digital affärsutveckling, digital kompetensutveckling och digital innovation, samtliga med koppling till digital kompetens. Vår samlade erfarenhet och kunskap inom dessa områden är en styrka för att driva och genomföra ett projekt som detta.
Inom projektet har vi särskilt identifierat några områden för kompetenshöjande insatser där vi behöver lägga extra kraft på utbildningsinsatser. Det är spetsutbildningar inom programmering, basutbildningar inom digital marknadsföring och försäljning och digitala arbetssätt och metoder, Innovationsledning samt horisontella principer och hållbarhet.
Utbildningsinsatserna kommer att rikta sig mot såväl anställda som företagare, kvinnor och män, oavsett anställningsform eller tidslängd, inom små och medelstora företag i Värmland. Vi väljer att gå mot en bredd och inte nischa oss mot en specifik bransch eller sektor. Detta gör vi medvetet för att öppna upp för att fler ska kunna ta del av utbudet av de kompetenshöjande insatserna. Målet är att individen ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden, att företagen ska stärka sina möjligheter att ta till vara på innovationskraften som finns inom verksamheten, samt bidra till en hållbar arbetsmarknad och ett livslångt lärande.