2020/00651 - Steg för steg - IPS 2.0

Diarienummer:
2020/00651
Namn:
Steg för steg - IPS 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00651
Projektägare:
Stiftelsen Activa i Örebro län, Stifelsen Activa i Örebro län
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
60
Projektperiod:
2021-03-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
9 395 363
Beviljat ESF-stöd:
7 046 761
Kontaktperson:
Charlotta Karlsson-Andersson
E-post:
lotta.karlsson-andersson@s-activa.se
Stödmottagare postnr:
70226
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Sammanfattning

Stiftelsen Activa bedriver just nu ett projekt där IPS metoden (Individual placement and support) är grunden i arbetet med deltagare i projektet. Resultaten i projektet är mycket goda. Över 50% av deltagarna går vidare till anställning eller studier.

Under projekttiden har vi uppmärksammat ett antal saker som vi bedömer att vi skulle kunna jobba vidare med för att utveckla IPS stödet till en ny målgrupp, personer med NPF diagnoser. Metoden behöver också fortsätta att anpassas till svenska förhållanden då många parter kan vara involverade kring en person och med olika uppdrag. För att lyckas ännu bättre behöver också ett socialt stöd och ett efterföljandestöd utvecklas som ytterligare kan stödja personen i att behålla ett arbete och en egen försörjning.

Personer med NPF diagnoser riskerar i högre grad än andra att också drabbas av en psykisk ohälsa och därmed minskar också möjligheterna ytterligare att komma vidare i studier, arbete och egen försörjning. I gruppen med NPF diagnoser är arbetslösheten drygt 60 %. Med rätt matchning och rätt stöd kan detta markant öka. Studier och utvärderingar av IPS metoden visar att över 50 % skulle kunna gå vidare mot arbete med denna typ av insats.

Mål och syfte med projektet är att ge stöd till 60 deltagare med hjälp av IPS metoden samt att utveckla och anpassa metoden till en ny målgrupp samt att tillföra socialt stöd och efterföljandestöd. Detta ska ske genom organisatoriskt samarbete mellan projektägaren, samarbetsparterna och intressenterna i syfte att IPS metoden ska bli ett medvetet val i arbetet med målgruppen om projektresultaten är goda. I förlängningen är då målet att metoden ska implementeras i en eller flera organisationer. Mätbara mål i denna fas är hur många deltagare som går vidare till arbete eller studier.

Syfte och mål är också att genom praktisk tillämpning av IPS inom habiliteringen, etablera och anpassa metoden, testa och utveckla samverkan, förändra och anpassa arbetssätt utifrån erfarenhet och teori och påbörja långsiktig och varaktig implementering.

När projektet avslutas ska deltagarna ha gått vidare till arbete eller studier eller närmats sig arbetsmarknaden och stärkt sin anställningsbarhet. Deltagare som gått till anställning eller studier ska också ges stöd i syfte att de ska kunna behålla arbete eller fullfölja studier. Om metoden visar sig fungera lika bra på denna målgrupp ska också metoden kunna implementeras hos en eller flera av samarbetsparterna.