2020/00648 - Arena för framtidens kompetens

Diarienummer:
2020/00648
Namn:
Arena för framtidens kompetens
Projektnummer:
2020/00648
Projektägare:
Kristianstads kommun, Skåne Nordost, Skåne Nordost
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
7
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Ludvig Einarsson
E-post:
ludvig.einarsson@skanenordost.se
Stödmottagare postnr:
29180
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Antalet nyexaminerade akademiker väntas inte möta behoven på arbetsmarknaden under överskådlig tid. Utbildningar, utbildningsplatser och andra arenor för lärande behöver identifieras, dels för att utbilda mot dagens och framtidens bristyrken, dels för att ge studenterna den kunskap och kompetens som behövs i arbetslivet. Idag är det ett faktum att många nyexaminerade börjar sitt arbetsliv med att genomgå kompletterande utbildning för att kunna utöva sitt yrke. Stora grupper av utbildad arbetskraft kommer inom de närmaste åren att gå i pension samtidigt som de yngre årskullarna är små och kommer att vara så inom en överblickbar framtid. Det medför stora krav på arbetsgivarna för att attrahera den kompetens som man är i behov av. I denna förstudie avser vi ta ett första steg mot strukturell samverkan mellan offentlig sektor, yrkesutbildning och akademi i Skåne Nordost för att upprätta framtiden arena för kompetensförsörjning.
Förstudien kommer hjälpa kommunerna och relevanta samverkanspartners att identifiera vilka individer som kan ingå i en tänkt målgrupp i ett genomförandeprojekt samt vilka metoder som kan användas för att säkra framtida kompetensförsörjning. Vi förväntar oss också en mer precis analys av kommunernas gemensamma kompetensbehov samt hur går att samverka för att möta dessa behov. I förstudien påvisar vi olika möjliga alternativ för att öka attraktionskraft hos offentliga arbetsgivare.
Förväntat resultat efter denna förstudie är att vi kan gå vidare med genomförandeprojekt med finansiering från ESF+.