2020/00646 - Inkludering i civilsamhället

Name:
Inkludering i civilsamhället
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Rädda Barnens riksförbund, Rädda Barnen Region Syd
Projektnummer:
2020/00646
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
399 025
Beviljat ESF-stöd:
399 025
Kontaktperson:
Adriana Aguilar
E-post:
adriana.aguilar@rb.se
Specifikt mål:
1

Inkludering i civilsamhället som en arbetsmarknasstrategi – hur går vi tillväga?

Rädda Barnen planerar att ansöka om medel till en förstudie från svenska ESF-rådet. Förstudien ska användas för att undersöka hur Rädda Barnen och samarbetsorganisationer Individuell människohjälp (IM), Skånes Stadsmission, RF-SISU Skåne och Sensus tillsammans kan skapa större utrymme för inkludering av en mångfald av unga 15-24 år. Vi ser att civilsamhället är en viktig aktör inom arbetsmarknaden i egenskap av arbetsgivare, som arena för arbetsintegration, bidragande till utökat kontaktnät och socialt kapital, men också som resurs och stöd för människor på väg tillbaka till arbetsmarknaden eller utforskande inträde på en helt ny arbetsmarknad. Det behövs därmed att organisationer inom civilsamhället möjliggör mer kompetensutveckling och verktyg på individnivå men även för att det ska ske strukturella och organisatoriska förändringar.
Syftet med förstudien är att skapa en kartläggning samt analys av civilsamhällets förmåga att inkludera unga 15-24 år i sina organisationer. Utifrån analysen ska sedan metoder och arbetssätt för att förändra strukturer inom civilsamhället tas fram. Detta för att i nästa steg skapa en väl underbyggd projektansökan till socialfondsprogrammet 2021-2027 med fokus på att kompetensutveckla civilsamhällets aktörer.
Vi ser fördelar för individer att vara en del av den ideella sektorn; som arbetsförberedande men också som en potentiell arbetsplats. Den ideella sektorn har utmaningar i sin resa för att ge förutsättningar för inkludering och i att skapa mångfald. Det finns ett behov av en analys över vilka insatser som behöver göras och vilka nya metoder som behöver utvecklas för att underlätta arbetet med att bryta den homogenitetstendens som många organisationer har att tampas med. Många ideella organisationer har redan strategier för att arbeta med frågor kring mångfald och inkludering baserat på mänskliga rättigheter och icke-diskriminering, men det behövs en djupare analys av problematiken för att kunna utveckla lämpliga verktyg för ett konkret arbete med dessa frågeställningar.

De resultat på individ-, organisations- och projektnivå som krävs för att uppnå de förväntade effekterna är:
• Öka möjligheten till ett inkluderande och hållbart arbetsliv för alla,
• Främja livslångt lärande,
• Uppmuntra aktiv inkludering