2020/00640 - Inkluderande arbetsplatser

Projektnummer:
2020/00640
Projektägare:
Boost by FC Rosengård, Boost by FC Rosengård
Namn:
Inkluderande arbetsplatser
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Henric Lellky
E-post:
henric@boostbyfcr.se
Stödmottagare postnr:
21448
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

En socialt hållbar arbetsmarknad är en arbetsmarknad som präglas av hög sysselsättning och låg arbetslöshet och där arbetskraftens potential tas tillvara på. Det är en arbetsmarknad som tillgodoser arbetsgivares behov av kompetens och där alla har möjlighet att bidra och utvecklas.
Ett sätt att bidra till detta är genom effektivare matchning och genom mer inkluderande arbetsplatser. På Boost by FC Rosengård verkar vi för en ökad social hållbarhet, framför allt genom att skapa förutsättningar för att alla ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Vi arbetar direkt med individer som står utanför arbetsmarknaden, framför allt med de som ännu inte lyckats etablera sig på den, vilket oftast är unga vuxna och utrikes födda som varit i Sverige en kortare tid.

Boost ger varje år stöd till hundratals arbetssökande för att de ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden. Vi samverkar sektorsöverskridande med både offentlig och privat sektor för att bidra till detta. När det kommer till det privata näringslivet sker det framför allt genom att matcha deltagare från vår verksamhet med arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov. Det finns dock utmaningar med arbetssökande som inte är redo och som saknar kunskap om arbetsmarknaden och därför inte presterar genom ansökningshandlingar eller i rekryteringsprocesser på ett sätt som övertygar arbetsgivarna. Vi ser också tyvärr allt för ofta hur deltagare som inleder en anställning bara efter en kort tid faller tillbaka till arbetslöshet. Omställningen att gå från arbetssökande till arbete blir helt enkelt för stor och svår. Detta hör vi i vår dialog med arbetsgivare som vittnar om utmaningar med att ta emot och behålla personer de anställer från en verksamhet som vår. Det krävs en längre upplärningstid och en mer omfattande handledning än vad arbetsgivaren ofta väntat sig, eller har kunskap eller kapacitet till att erbjuda. Detta riskerar leda till att arbetsgivare söker sig till mer trygga och traditionella rekryteringsvägar, vilket också är en förlust då man går miste om de vinster som forskningen visar att breddade rekryteringar och ökad mångfald på arbetsplatsen innebär. I de branscher där bristen på arbetskraft är som störst och där arbetsgivare måste söka sig till och nå nya målgrupper för att uppfylla sitt kompetensförsörjningsbehov kanske detta rentav är en omöjlighet.

Det finns dock även anledning att se över företags roll i detta. Traditionella rekryteringsprocesser missgynnar individer med lägre formella kompetenser, och urvalen påverkas av vilket kön och namn den sökande har. Förväntningarna på nyanställda från målgrupper som är nya på arbetsmarknaden är ibland orimligt höga. Handledningsstöd av nyanställda är bristande vilket gör att mottagandet kan bli dåligt. Ofta handlar det om en brist på kunskap och kapacitet hos arbetsgivaren att hantera dessa frågor på ett effektivt sätt. Lika gärna som att arbeta med arbetssökande finns det stora vinster i att arbeta med att ge stöd till arbetsgivare i kompetens- och kapacitetsbyggande insatser för att bidra till fler lyckade rekryteringar som håller över tid.
Syftet med denna förstudie är undersöka och utveckla en projektidé om hur vi kan bidra till en mer socialt hållbar arbetsmarknad. Det handlar både om hur vi bättre kan motivera, stödja och utveckla kapacitet hos näringslivet för att de ska vilja och kunna bidra till en stärkt hållbarhet, exempelvis genom att genomföra breddade rekryteringar och ge stöd åt anställda som kommer från målgrupper med en svagare anknytning till arbetsmarknaden exempelvis genom handledning. Vi vill också undersöka företags syn och kunskap om frågor som rör mångfald och social hållbarhet, och hur man kan bidra till mer inkluderande arbetsplatser.
Förstudien sker i samverkan med Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, MKB Fastighets AB, Region Skåne och Arbetsförmedlingen. Flera andra företag planeras engageras under förstudien. Arbetet ska bedrivas genom att samla in erfarenheter och kunskap från befintliga källor, från samverkansparter och från andra relevanta företag och organisationer. Det material som samlats in i enkäter, intervjuer m.m. ska sedan analyseras för att se vilka frågor och områden som är mest relevanta att arbeta med och som kan ge störst resultat. Slutligen ska idéer till projekt som kan genomföras i samverkan och därigenom stärka den sociala hållbarheten på arbetsmarknaden genom i huvudsak effektivare matchningar och hållbara övergångar tas fram. Dessa idéer ska ligga till grund för ansökningar till det kommande socialfondsprogrammet ESF+.