2020/00638 - Aktiva åtgärder

Diarienummer:
2020/00638
Namn:
Aktiva åtgärder
Projektnummer:
2020/00638
Projektägare:
Malmö mot Diskriminering, Malmö mot Diskriminering
Region:
Sydsverige
Projektperiod:
2021-05-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Jerk Elmén
E-post:
jerk.elmen@malmomotdiskriminering.se
Stödmottagare postnr:
21433
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Den offentliga sektorn har ett särskilt ansvar att återspegla samhället, inte minst i en stad som Malmö. En nyckel till skapandet av en organisation som genomsyras av mångfald är som bekant processerna kring rekrytering och befordran. Här behövs metoder och en processmodell för att undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter och risker för diskriminering. Rekrytering och befordran ryms inom arbetsgivarens åtagande av aktiva åtgärder, i diskrimineringslagens tredje kapitel. I detta ges också en övergripande processmodell för ett kontinuerligt arbete för att undanröja hinder för lika rättigheter och möjligheter samt risker för diskriminering.

Malmö stad som arbetsgivare har ett viktigt uppdrag i regionen och har strukturerna på plats för arbetet med aktiva åtgärder. Samtidigt är aktiva åtgärder fortfarande på många sätt en oprövad mark, där arbetsgivare i hela landet efterfrågar fördjupad kunskap om lagen men också verktyg för implementering. Här finns stora möjligheter till utveckling och lärande och Malmö stad kan visa vägen och ta fram verktyg som kan komma många arbetsgivare till gagn.

Genom att samla kompetens från akademi, en antidiskrimineringsbyrå och nyckelaktörer i en kommun, i detta fall Malmö stad, tror vi att vi kan ta fram stöd och metoder som uppmuntrar en aktiv inkludering i arbetslivet. Detta genom att behandla rekryteringsprocesser som en del av det helhetsarbete som aktiva åtgärder utgör. Förstudien kan skapa en gedigen analys av de behov som finns, och med vilka metoder och strategier dessa kan bemötas - tack vare samarbete mellan dessa tre aktörer.