2020/00634 - Framtidsresan

Projektnummer:
2020/00634
Projektägare:
Perstorps kommun, Arbetsmarknadsenheten
Namn:
Framtidsresan
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
11
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Peter Lindow
E-post:
Peter.Lindow@perstorp.se
Stödmottagare postnr:
28485
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Perstorps kommun har under lång tid kännetecknats av hög arbetslöshet, låg utbildningsnivå och låg sysselsättningsgrad. 2019 genomfördes en behovsanalys där tio övergripande insatsområden identifierades som särskilt viktiga att arbeta med i syfte att bryta segregationen i kommunen. Idén till denna förstudie har sin utgångspunkt i fokusområdena "Satsa på tidiga insatser" och "Utveckla tvärsektoriell samverkan och samstämmighet för invånare som står långt från arbetsmarknaden". I linje med detta ryms insatser direkt kopplade till individer, byggande av strukturer och samverkan, insatser för sysselsättning och kompetensutveckling i kommunen.
Förstudiens övergripande mål är att utreda möjligheten till fördjupad tvärsektoriell samverkan mellan Arbetsmarknadsenhet och Ekonomiskt bistånd (IFO), som leder fram till utlysningens projektmål: en väl underbyggd analys inför kommande satsningar i kommunen. Vidare ämnar förstudien klargöra vilka, och i så fall på vilket sätt, andra verksamheter och aktörer kan involveras i samverkansstrukturen i en liten landsortskommun som Perstorp.
Perstorps kommun vill genom förstudien konkretisera kommunens gemensamma målbild och ta de första stegen mot upprättandet av en framtida arbetsmarknadsorganisation som på sikt kan stå på egna ben och bedriva verksamhet utifrån samverkansstrukturens lokala och regionala behov.

Förstudien är förankrad i Perstorps kommunledning och hos följande samverkansaktörer: Arbetsförmedlingen, Klippans kommun samt Åstorps kommun.

Perstorps kommun har erfarenhet av framgångsrika insatser och genomförandeprojekt.
Den analys som ska genomföras kommer att fokusera på gemensam metodologi och förhållningssätt för verksamheterna. Förstudien ger möjlighet till utvecklade av projektidéer inför kommande ansökningar. Förväntade resultat av denna förstudie kommer levereras genom en slutrapport, med väl underbyggd analys inför kommande satsningar 2021-2027 samt utvecklade samverkansstrukturer inför genomförande av socialfondsprogrammet 2021-2027.