2020/00631 - ArbKomp

Projektnummer:
2020/00631
Projektägare:
Kristianstads kommun, Arbete och välfärdsförvaltningen, Matchningsgruppen
Namn:
ArbKomp
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
92
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
4 547 812
Beviljat ESF-stöd:
2 137 332
Kontaktperson:
Susanne Friedrichsen
E-post:
susanne.friedrichsen@kristianstad.se
Stödmottagare postnr:
29180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet ArbKomp (Arbetsmarknadsverksamheten kompetensutvecklar) har som främsta fokus att kompetensutveckla anställd personal inom Arbetsmarknadsverksamheten i Kristianstads kommun. Genom kompetensutvecklingen i detta projekt kommer verksamhetens medarbetare stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden, samtidigt som verksamhetens omställningsförmåga och möjlighet att möta upp till omvärldens förändringar säkerställs.

Arbetsmarknadsverksamhetens uppdrag är att förebygga och motverka utanförskap genom arbetsmarknadsåtgärder. Verksamheten är starkt omvärldsberoende och dess uppdrag har försvårats till följd av förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, en ökande arbetslöshet och coronapandemin. Arbetsmarknadsverksamheten har därför behov av att utveckla arbetssätt och anpassa sin organisation för att möta både deltagare med komplex problematik men också nya målgrupper som har behov av arbetsmarknadsåtgärder.

Medarbetare kommer inom projektet att erbjudas kompetensutvecklingsinsatser i form av tre moduler. Den första modulen syftar till att kompetensutveckla för att utveckla nya arbetssätt, den andra till att skapa en effektivare organisation med bättre omställningskapacitet och den tredje att stödja medarbetare med en svag ställning på arbetsmarknaden. Exempel på aktiviteter inom modulerna kan vara arbetsmarknadsinriktad coaching, språkutvecklande arbetssätt, arbetsmarknadskunskap, omvärldsbevakning, organisationsöversyn och upparbeta samverkan.

Kompetensutvecklingen av medarbetare planeras i två steg. I steg ett erbjuds medarbetare som arbetar med att stödja deltagare till arbete kompetensutveckling. I steg två kompetensutvecklar dessa medarbetare verksamhetens arbetsmarknadsanställda som arbetar med praktiska arbetsuppgifter.

Projektets mål är att utveckla Arbetsmarknadsverksamhetens arbetssätt och omställningsförmåga för att stödja och rusta en bred målgrupp till arbete. Projektets förväntade effekter är att kompetens- och förändringsförmågan för verksamhetens anställda i enligt individens och arbetsplatsens behov ökar. Projektet kommer även att leda till en ökad omställningsförmåga och effektivare strategier i verksamheten för att öka möjligheten att möta upp till omvärldens förändringar.