2020/00627 - BATman Småland

Namn:
BATman Småland
Region:
Småland & Öarna
Projektägare:
Centrum för Informationslogistik, Campus Ljungby
Projektnummer:
2020/00627
Planerat antal deltagare:
1300
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-02-28
Total projektbudget:
12 454 158
Beviljat ESF-stöd:
8 324 985
Kontaktperson:
David Lüddeckens
E-post:
davidl@campusljungby.se
Specifikt mål:
1.1

Projektets mål är att hos ett 50-tal regionala tillverkningsföretag (i Småland) öka kompetensen och den interna förmågan att hantera större förändringar i efterfrågan på företagets tjänster och produkter, hantera kundens och samhällets krav på ökad hållbarhet och nya gröna affärsmodeller samt implementera ett ekologiskt perspektivet i hela värdekedjan.
Dessa industriella effekter skall uppnås dels genom att tillgängliggöra den forskning som finns runt material, teknik, lagstiftning, Green deal, Bref/BAT, dels genom att öka kompetensen och förståelsen beträffande nya material och tekniker för produktion av mer carbon footprint neutrala produkter
För att uppnå en nödvändig grön industriell omställning och förnyelse kommer ledning, linjechefer, konstruktion-, inköps- och marknadsfunktioner, nyckelpersoner och utvalda delar av tjänstemän- och produktionspersonalen genomgå utbildningar, insiktsseminarier, webinars och workshops för att identifiera sina egna prioriterade utvecklingsbehov. Nödvändig expertkunskap kommer att upphandlas för att optimera projektets långsiktiga effekter i det regionala näringslivet och hos de anställda i företagen.

*) Av de 50-tillverkningsföretagen i Småland kommer 10-15 av dem utgöra den inre kretsen och vara delaktiga i hela förändringsresan. 35 av företagen kommer sannolikt redan påbörjat förändringsresan och behöver ny kunskap, inspiration och nätverkande. Genom utbildningar, webinar och seminarium kommer vi att nå fler företag och medarbetare som behöver inspireras för att i nästa steg påbörja förändringsresan.