2020/00626 - Kompetenslyft Kalmar län

Diarienummer:
2020/00626
Namn:
Kompetenslyft Kalmar län
Projektnummer:
2020/00626
Projektägare:
Oskarshamns Kommun, Nova Utbildning, FoU & Affärsutveckling
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
1800
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-02-28
Total projektbudget:
11 587 438
Beviljat ESF-stöd:
7 755 822
Kontaktperson:
Henrik Jardbring
E-post:
henrik.jardbring@oskarshamn.se
Stödmottagare postnr:
57228
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet kommer att fokusera på företag och dess anställda inom industri och industrinära verksamhet i Kalmar län. Industrin har drabbats hårt av Covid-19 och är samtidigt en mycket viktig näring för länet då den genererar stora ekonomiska värden för länet och därmed ett betydande skatteunderlag för offentlig sektor.
Projektet kommer att drivas gemensamt av regionala aktörer som är geografiskt spridda i länet, för att täcka in alla länets kommuner. Aktörerna är idag viktiga utbildningsaktörer för det lokala och regionala arbetslivet. Region Kalmar län deltar i projektet med stöd, kunskaper och medfinansiering.
Projektet kommer att ta fram kompetensförsörjningsinsatser utifrån företagens behov och ha en löpande dialog med företag och deltagare under projektet om behovet av insatser och formerna för dessa.
Viktigt för projektet är att alla individer ska kunna delta i insatserna, oavsett bakgrund och ev. funktionshinder, samt att andelen kvinnor som tar del av insatserna ska vara högre än andelen kvinnor anställda inom industrin.