information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00625 - Framtidens barnskötare i fokus

Projektnummer:
2020/00625
Projektägare:
,
Namn:
Framtidens barnskötare i fokus
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
50
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-02-28
Total projektbudget:
6 346 086
Beviljat ESF-stöd:
2 938 177
Kontaktperson:
E-post:
Stödmottagare postnr:
Stödmottagarens address:
Programområde:
Specifikt mål:
Interventionstyp:
0
Utvärderingsrapporter:

Utbildningssektorn på Gotland står inför stora rekryteringsutmaningar kopplat till bland annat geografi, demografiska utmaningar, kommande pensionsavgångar och brist på arbetskraft. Detta projekt fokuserar på att anta utmaningarna kopplat till kompetensförsörjningen av barnskötare i förskola och fritidshem. Som en följd av det svåra rekryteringsläget finns i dagsläget cirka 130 tillsvidareanställda barnskötare som saknar formell utbildning. Därtill kan konstateras att det finns en stor obalans mellan könen där män är klart underrepresenterade. Projektet syftar primärt till att stärka barnskötares ställning på arbetsmarknaden genom validering av befintliga kompetenser samt olika utbildningsinsatser. Detta för att öka såväl tryggheten för berörda medarbetare som likvärdigheten för barnen på Gotland.

Dessutom har projektet som ytterligare mål att ta fram och implementera en kompetenstrappa för att tydliggöra karriärmöjligheter. I arbetet med kompetenstrappan har projektet även för avsikt att undersöka förutsättningar för att införa en eventuell tredje yrkeskategori, ex. förskoleassistent, vilket skulle kunna vara trappsteget innan barnskötare. Tanken om en kompetenstrappa har även koppling till projektets fjärde mål som avser att ta fram en plan för breddad rekrytering där fokus riktas mot minska obalansen i könsfördelningen bland barnskötare samt att öka förutsättningarna för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få en anställning. Förutom direkta vinster i form av ökad utbildningsnivå kan projektet även ge indirekta vinster när det gäller kompetensförsörjningen på Gotland. Som exempel kan nämnas att förskollärare och lärare i fritidshem ges ökade möjligheter att kunna fokusera på sina undervisningsuppdrag.