2020/00618 - Framtidens Fordonsverkstad 2.0

Name:
Framtidens Fordonsverkstad 2.0
Region:
Sydsverige
Projektägare:
Sveriges Fordonsverkstäders Förening, Sveriges Fordonsverkstäders Förening
Projektnummer:
2020/00618
Planerat antal deltagare:
702
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
17 361 454
Beviljat ESF-stöd:
8 094 983
Kontaktperson:
Bo Lindman
E-post:
bo.l.lindman@telia.com
Specifikt mål:
1

Projektet Framtidens Fordonsverkstad 2.0 kan sägas utgöra ett uppföljande socialfondsprojekt till ett pågående. Projektet kommer att drivas av Sveriges Fordonsverkstäders Förening under perioden januari 2021 till februari 2023 för ett drygt hundratal fordonsverkstäder i Skåne-Blekinge som sammantaget omfattar 700 medarbetare.

Bakgrunden utgörs av de omfattande omställningsbehov som finns i landets fordonsverkstäder. Med en förändring av fordonsparken, med el- och hybridfordon, ökad digitalisering, ständig uppkoppling, självkörande system och andra pågående förändringar i utvecklingen ställs nya krav på personalen.

På samma gång ansätter Coronaviruset fordonsbranschen i stort med avmattning i orderingången, begynnande varsel och framför allt stor osäkerhet. Bilindustrin är på väg mot en bedömt långvarig period med svagare efterfrågan. För hela transportsektorn utgör Coronaviruset en mobilitetskris med allvarliga följdeffekter, där avmattningen i fordonsverkstäderna sannolikt kommer att tillta varefter bilindustrin bromsas ner och bilimporten minskar.

Syftet med projektet är därför att genomföra strategiska kompetensutvecklingsinsatser i syfte att stärka kompetensen bland de anställda på fordonsverkstäderna och leda till en förbättrad omställningsförmåga och effektivare strategier för verkstäderna.

Insatserna omfattar behovsanpassade kompetensutvecklingsinsatser inom fordonsel och IT, och som inkluderar frågor som rör medarbetarskap och kundbemötande. samt riktade kompetensutvecklings- och rådgivningsinsatser till verkstadschefer som grund för effektivare strategier för verksamhetsutveckling och breddad rekrytering.