2020/00612 - Kombinationsutbildning SFI

Diarienummer:
2020/00612
Namn:
Kombinationsutbildning SFI
Projektnummer:
2020/00612
Projektägare:
Skolverket, Enheten för Skolutveckling, Avdelningen Skola & Arbetsliv
Region:
ESF Nationellt
Projektperiod:
2020-12-01 - 2023-04-30
Total projektbudget:
14 207 296
Beviljat ESF-stöd:
14 207 296
Kontaktperson:
Michaela Blume
E-post:
michaela.blume@skolverket.se
Stödmottagare postnr:
17104
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet ska genom en kvalitativ och kvantitativ kartläggning undersöka och beskriva vilka hinder och svårigheter som genomförandet av kombinationsutbildningar yrkesvux sfi/sva är förknippade med. Projektets långsiktiga effektmål är en förbättrad systemstruktur för språkinlärning i syfte att underlätta målgruppens tillträde till yrkesprogram genom att kombinationsutbildningar etableras nationellt som en integrerad lärandeform. Projektet kommer att ha ett tydligt icke diskriminerings-, tillgänglighets- och jämställdhetsperspektiv, och syftar till att identifiera och utveckla en sammansatt metodik för genomförande av kombinationsutbildningar som anpassas efter målgruppens behov och förutsättningar.