2020/00608 - BRA-SSA

Diarienummer:
2020/00608
Namn:
BRA-SSA
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00608
Projektägare:
Västsvenska Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren Service AB
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
1 023 822
Beviljat ESF-stöd:
1 023 822
Kontaktperson:
Annica Sigevall
E-post:
annica.sigevall@vastsvenskahandelskammaren.se
Stödmottagare postnr:
40225
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Projektet ska kartlägga nuvarande samverkansformer mellan de parter som berörs av kompetensförsörjningsarbete och särskilt tillse att strukturer mellan arbetsgivare och utbildningsanordnare stärks. Kartläggningen av nuvarande samverkansformer lokalt i Boråsregionen ska leda fram till ett effektivare datainsamlande för bättre Boråsregional överblick av exempelvis problemområden som bör fokuseras för ett mer effektivt delregionalt kompetensförsörjningsarbete. Denna insats ska även leda till att det lokalt utvecklas mer kvalitativa samverkanforum mellan arbetsliv och utbildningsverksamheterna – till gagn för hela delregionen. Till sist förväntas projektarbetet leda fram till att Boråsregionen tvärprofessionellt fortsätter stärka strukturerna för en kvalitativ samverkan som ger effekt på kompetensförsörjningen i Boråsregionen.