2020/00607 - Bygg broar = Förkorta vägar

Projektnummer:
2020/00607
Projektägare:
ABF, Arbetarnas Bildningsförbund Sydvästra Götaland, ABF Sydvästra Götaland, (Partille och Mölndal)
Namn:
Bygg broar = Förkorta vägar
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
382 436
Beviljat ESF-stöd:
382 436
Kontaktperson:
Ulrika Abrahamsson
E-post:
ulrika.abrahamsson@abf.se
Stödmottagare postnr:
43130
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Under Förstudie Projektet Kållebruket 2:0 kommer vi att anpassa alla dokument, aktivitet och utbildningar resulterar utifrån se till att målgruppen, styrgruppen, projektgruppen kan vara delaktiga utifrån deras egna förutsättningar. Redan i den här fasen kommer projektet ha några deltagare i referensgruppen för att säkerställa relevansen, tillgängligheten och jämställdhets planerna i

Projektet är väl förankrat med de olika samarbetspartners, Mölndals stad Social-och arbetsmarknadsförvaltningen, Mölndals stad Social- och arbetsmarknadsförvaltningen, Partille VUX och Arbetsmarknadsenheten Social- och arbetsförvaltningen Partille kommun redan i planeringsstadiet av förstudie ansökan. Samarbetsgruppen har varit involverad i analys-och planeringsfasen av förstudieansökan. Resultatet av väl genomförda dokumenterade förstudier som kan utgöra underlag för framtida utlysningar inom ESF+ där alla samverkansparter kommer att aktiva roll i uppföljning, utvärderingen.
Förstudien ska analysera och kartlägga befintliga och utveckla nya metoder som bidra till att förkorta och förenkla möjligheten till varaktigt arbete genom insatser direkt till individer, likväl som mer struktur- och samverkan byggande insatser till aktörer. Insatser bör dock inte begränsas enbart till individer med lång tid utan arbete, utan även ges i ett tidigt skede till individer som riskerar långtidsarbetslöshet. Under förstudien ska projektet undersöka hur kan kan individerna rustas och stärkande åtgärder i form av utbildningar, praktik, validering och förberedande insatser, uppsökande arbete för att bidra till att individer som befinner sig utanför arbetsmarknaden i större utsträckning kommer närmare arbete eller i arbete och studier. Undersöka förbättringsmöjligheter mellan samverkan mellan aktörerna för att stärka en arbets-markandsetablering eller uppsökande och motiverande arbete.
På organisationsnivå kommer förstudien undersöka olika utveckling av nya metoder och arbetssätt som underlättar etablering och återinträde på arbetsmarknaden, till exempel genom språkutbildning, praktik, validering och handledning samt arbete för implementering av metoderna i ordinarie verksamhet.

Under analysfasen kommer projektet att planera alla sina aktiviteter med hänsyn till jämställdhetsintegreringen, tillgänglighetsintegrering för att aktiv delaktighet, inklusive att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra kommer projektgruppen aktivt att arbete med uppsatta mål. Förstudien kommer att använda olika intervju kommer ställas för att på sikt bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad där personer med funktionsnedsättning får arbete på lika villkor. Det handlar om att identifiera och undanröja hinder för tillgänglighet och på så sätt möjliggöra delaktighet för kvinnor och män med funktionsnedsättningar.

Tillsammans med projektets samarbetspartners ska såväl kvinnor som män och deras specifika kompetens synliggörs i varje delmoment. Vidare genomföra kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen om jämställdhet, normer och den ojämna resursfördelningen på arbetsmarknaden hos projektets medarbetare, samarbetspartners och intressenter.

Intervjuer är en kvalitativ metod för insamling av primärdata. I denna förstudie kommer vi intervjua 20 personer från målgruppen och SFI lärarna. Intervjuerna kommer att genomföras i ett trygg och lugn och språket är anpassas till målgruppens språknivå i vissa fall kommer språkstödjare vara på plats. Insamlade data och från intervjuerna andra aktuella statistik kommer vara grunden till planerade workshop med samverkanspartner under förstudiet som i sin tur kommer leda till ett slutrapport och välarbetad projektansökan.

Målet med förstudien är att arbeta fram en väl arbetat ansökningar med hållbara projektidéer som bidrar till särskilt mål vii) - Uppmuntra aktiv inkludering i syfte att främja lika möjligheter och aktivt deltagande samt förbättra anställningsbarheten genom olika workshop och erfarenhetsutbyte mellan olika samverkanspartner i projektet. Ytterligare mål för förstudien är att upptäcka oplanerade synergieffekter av samverkan och erfarenhetsutbytet eller andra samverkanspartners.