2020/00606 - Koppling West

Diarienummer:
2020/00606
Namn:
Koppling West
Projektnummer:
2020/00606
Projektägare:
Nätverk Westum, Nätverk Westum
Region:
Västsverige
Projektperiod:
2021-01-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
808 400
Beviljat ESF-stöd:
808 400
Kontaktperson:
Margareta Näsmark
E-post:
margareta.nasmark@westum.se
Stödmottagare postnr:
45150
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.2
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
118

Nätverk Westum vill inom ramen för projektet "Koppling West" arbeta processorienterat mot olika kvalitetsökande pilotprojekt inom området koppling mellan arbetsliv och utbildning med våra medlemmar som deltagande organisationer. Genom tidigare projekt och pågående arbete ses några områden som särskilt viktiga för ett kvalitetsutvecklande strukturarbete: gränsöverskridande yrkesvägledning och samarbetet med arbetslivet genom kompetensmäklare eller annan personal med uppsökande kontakter. Utvecklingsarbete och pilotprojekt bör göras för att utveckla både den vida och snäva vägledningen för att bredda möjligheterna för individen att komma in i arbete. Utvecklingsarbete behöver också göras för att vuxenutbildningen skall hitta strukturer för samarbete med arbetslivet för att på bästa sätt utveckla kursutbudet anpassat till företagens behov och förbättra kvalitén på företagsförlagt lärande.
Nätverk Westum är en förening för samarbete mellan 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Genom samverkan ska vi uppnå en bättre sammanhållen infrastruktur kring kompetensförsörjningen i regionen. Nätverket Westums medlemmar representerar olika kommunala verksamheter med anknytning till området utbildning för vuxna vilket kan inkluderar särskild utbildning, SFI, grundkurser, gymnasial utbildning, Yrkesutbildning, Yrkeshögskola samt lärcentra för högskolestudier. Medlemmarna har också ofta uppdragsutbildning och validering inom ansvarsområdet.
Tillsammans med Nätverk Westums pågående projekten ska projektet "Koppling West" komplettera medlemmarnas mål och utvecklingsarbete att skapa och utveckla hållbara strukturer för bättre och mer tillgängliga utbildningsmöjligheter i hela Västsverige.