2020/00605 - FÖRSTUDIE HANTVERKSKRAFT

Diarienummer:
2020/00605
Namn:
FÖRSTUDIE HANTVERKSKRAFT
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00605
Projektägare:
Företagarna Västra Götaland, HantVerket
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-09-30
Total projektbudget:
393 732
Beviljat ESF-stöd:
393 732
Kontaktperson:
Mikael Erlandson
E-post:
me@foretagarna.se
Stödmottagare postnr:
46232
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Våren 2014 genomförde Företagarna en förstudie med syfte att utforska nuläge och förutsättningar för ett västsvenskt partnerskap avseende samverkan och utveckling av bland annat lärlingsprogram, arbetsplatsförlagt lärande, validering samt kompetensutveckling inom hantverksyrken.

Förstudien resulterade i att en regional centrumbildning bildades (Hantverkshuset) med syfte att utgöra en arbetsplats för västsvenska hantverksföretagare och nav för att få fler ungdomar intresserade av hantverksyrken, att främja integration och påskynda vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända och andra som befinner sig eller riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden samt att stärka samverkan mellan skola och arbetsliv.

Ett antal behovsområden har identifierats bland annat behov av kompetensutveckling och andra insatser för att stärka och utveckla hantverksföretagare och deras medarbetare. Syftet med förstudien är att fördjupa oss i problemanalysen för att utforska utvecklings- och samverkansmöjligheter som kan ligga till grund för kommande utlysningar.

Målet är att utforska hur centrumbildningen Hantverkshuset kan bidra i arbetet med att stärka kompetens, anställningsbarhet och kompetensförsörjning hos västsvenska hantverksföretagare och deras medarbetare. Några av de övergripande frågeställningar som vi vill besvara i förstudien är vilka kompetensbehov som finns hos hantverksföretagare och deras medarbetare, vilken kompetens som är relevant för olika hantverksyrken, hur rörligheten kan öka dvs hur kan återanställning till hantverksyrken stimuleras och hur digitaliseringen kan förbättra hantverkarnas utveckling både när det gäller yrkesutövning som kompetensutveckling.

Det partnerskap som står bakom denna ansökan är Samordningsförbundet Göteborg, Företagarna i Västra Götaland, Företagarna Göteborg, Stiftelsen Hantverk & Utbildning samt Arbetsmarknad- och vuxenutbildningen Göteborg stad.