2020/00603 - Förstudie Regionala jobbspår

Projektnummer:
2020/00603
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen Arbetsmarknad och Social välfärd
Namn:
Förstudie Regionala jobbspår
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2021-10-31
Total projektbudget:
397 860
Beviljat ESF-stöd:
397 860
Kontaktperson:
Linda Karlsson
E-post:
linda.karlsson@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Göteborgsregionen (GR) vill i en förstudie utforska om det finns behov, intresse och förutsättningar hos kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare inom Göteborgsregionen att utveckla regionala jobbspår.

Jobbspår är en metod för att rusta personer som står långt ifrån arbetsmarknaden att komma i arbete. Samtidigt stödjer metoden arbetsgivares behov av kompetensförsörjning. Båda dessa perspektiv är utpekade fokusområden från GR:s politiska ledning. Även för flera av GR:s strategiska chefsnätverk är detta prioriterade frågor.

Lokala jobbspår lanserades 2018, men än idag finns inga regionala insatser för personer som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden och som av den anledningen inte bedöms kunna tillgodogöra sig en yrkesutbildning på gymnasial nivå. GR vill, genom denna förstudie, undersöka behov, intresse och förutsättningar att utveckla en sådan samverkan.

I de lokala jobbspåren har målgruppen framförallt varit nyanlända i etablering, men inte minst den pågående pandemin har också inneburit ett ökat behov av stöd bland flera grupper. Däribland ungdomar, tidigare nyanlända, personer med psykisk ohälsa eller funktionshinder. I förstudien ämnar vi också undersöka om det är möjligt och lämpligt att använda regionala jobbspår för fler målgrupper än nyanlända.