2020/00600 - Kompetensförsörjning

Diarienummer:
2020/00600
Namn:
Kompetensförsörjning
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00600
Projektägare:
Halmstads kommun, Kommunledningsförvaltningen, HR-avdelningen
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Pernilla Nillius
E-post:
pernilla.nillius@halmstad.se
Stödmottagare postnr:
30105
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I och med Halmstads kommuns stora utmaningar med kompetensförsörjning är det högst relevant/värdefullt att kommunkoncernen på systemnivå har tydliga riktningar, strukturer och systematiska arbetssätt kring kompetensförsörjning. Det systematiska arbetssättet ger goda förutsättningar för organisatoriskt planerade insatser samt individuellt lärande under hela arbetslivet. Halmstads kommunkoncern behöver utveckla kompetensförsörjningsarbetet på systemnivå därav denna ansökan till förstudie. Förstudien skall understödja fortsatt arbete på samtliga tre nivåer det vill säga på individ- organisation- och systemnivå.

Förstudien skall resultera i en tydlighet i HR-professionens roll, ökad samverkanskompetens och tvärfunktionellt arbete samt tydligare riktning, struktur och system för kommunkoncernens kompetensförsörjningsarbete. Förstudien skall även ge Halmstads kommun en aktuell och tydligare blid som beskriver läget ur olika beroenden så som demografi, arbetsmarknadsläget, population och omvärldsfaktorer kopplat till Halmstads kommuns kompetensförsörjningsläge där möjligheter till korstabulering finns för bättre analys.
Vår önskade effekt av förstudien är att understödja och underlätta kommunkoncernens kompetensförsörjningsarbete via tydlig riktning, systematik och samverkansarbete i kommande genomförandeprojekt.
Resultatet av ett genomförande projekt är att vi strukturerat och systematiskt arbetar med en bredd av aktiviteter i syfte att kompetensförsörja Halmstads kommunkoncern och vara en attraktiv arbetsgivare för nuvarande och framtida medarbetare.