2020/00597 - BROS BranschrådOffentligSektor

Namn:
BROS BranschrådOffentligSektor
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen
Projektnummer:
2020/00597
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-02-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
2 915 740
Beviljat ESF-stöd:
2 915 740
Kontaktperson:
Monica Wallström
E-post:
monica.wallstrom@goteborgsregionen.se
Specifikt mål:
1.2

Kompetensförsörjning inom offentlig sektor har varit ett fokusområde för Göteborgsregionen (GR) och de 13 medlemskommunerna under flera års tid, inte minst inom de kvinnodominerade sektorerna förskola, grundskola samt äldreomsorg.

GR har de senaste åren utvecklat ett framgångsrikt arbete med branschråd inom förskola och grundskola och påbörjat en liknande satsning inom äldreomsorgen. I detta projekt önskar vi nu dra lärdom av gjorda erfarenheter, stärka system och infrastruktur samt växla upp befintligt arbete inom nämnda branschråd utifrån rådande förväntningar i regionen. Ambitionen är också att undersöka förutsättningarna för en gemensam styrning, ledning och samsyn kring utförande för branschråd inom offentlig sektor, samt att utforska behovet av kompetensutvecklingsvägar inom ovan nämnda sektorer.

På en övergripande nivå kommer projektet resultera i att skapa förutsättningar för en hållbar och långsiktig fungerande kompetensförsörjning genom att stärka system och infrastruktur för branschrådens arbete. Projektet kommer indirekt leda till en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, såväl mellan enskilda individer och arbetsgivare som mellan utbildningar och branscher, att befintliga utbildningsalternativ vidareutvecklas och anpassas samt att nya utbildningsvägar utarbetas utifrån deltagande organisationers och utbildningsanordnares dialoger och möten.