2020/00595 - Förstudie Fullföljda studier

Namn:
Förstudie Fullföljda studier
Region:
Västsverige
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen / GR Utbildning
Projektnummer:
2020/00595
Planerat antal deltagare:
0
Projektperiod:
2021-04-01 - 2021-12-31
Total projektbudget:
396 838
Beviljat ESF-stöd:
396 838
Kontaktperson:
Sofia Reimer
E-post:
sofia.reimer@goteborgsregionen.se
Specifikt mål:
2.1

Fullföljda studier har under många års tid varit ett prioriterat område hos medlemskommunerna i Göteborgsregionen. Kunskapsresultat och en fullföljd gymnasieexamen ses som avgörande för att minska risken för utanförskap och en framtida etablering på arbetsmarknaden.

Idag finns dock en relativt stor andel elever som inte fullföljer sina studier, och studieavbrottsfrågan har flera förklaringsfaktorer. Elevbehoven kopplat till främst psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsvariationer har förändrats de senaste åren, och skolpersonal saknar många gånger förutsättningar för att möta dessa elever. Parallellt med detta finns också en stor andel obehörig skolpersonal inom såväl grund- som gymnasieskola. Vidare spås elevkullarna i GR öka kommande år, vilket innebär fler elever med förändrade behov att möta för skolpersonalen.

GR önskar i en förstudie undersöka vilka förutsättningar och kompetens behörig och obehörig skolpersonal i grundskola och gymnasieskola har för att möta behoven hos elever i riskzon för att inte fullfölja sina studier. Genom en systematisk och fortlöpande datainsamling i form av intervjuer, fokusgrupper, statistik, forskningsöversikter samt omvärldsbevakning, är avsikten att förstudien ska resultera i ett underlag som ökar kännedom och kunskap bland strategiska beslutsfattare i kommunerna om vilka förutsättningar och kompetens hos skolpersonal som finns, samt ge förslag till möjliga genomförandeprojekt som bidrar till att förbättra anställningsbarheten såväl för elever som för skolpersonal.