2020/00593 - Hållbart arbetsliv för alla?

Diarienummer:
2020/00593
Namn:
Hållbart arbetsliv för alla?
Projektnummer:
2020/00593
Projektägare:
Lilla Edets kommun, Socialförvaltningen, Integrationsenheten
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
40
Projektperiod:
2021-05-01 - 2022-01-31
Total projektbudget:
400 000
Beviljat ESF-stöd:
400 000
Kontaktperson:
Mai Lundell
E-post:
mai.lundell@lillaedet.se
Stödmottagare postnr:
43680
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Lilla Edets kommun ansöker förstudiemedel för att kunna fokusera på följande områden och frågeställningar i syfte att stärka och främja etableringen av hållbart arbetsliv för alla.

- hur kan utrikesfödda kvinnor (främst) komma ut i arbete och hur kan vi stärka deras förmåga och inställning till att arbeta utanför hemmet
- hur kan vi stärka unga med funktionsvariationer i att finna egna vägar till arbete/studier
- hur kan vi skapa miljöer och arbetsplatser med större grad av flexibilitet, tillgänglighet och tolerans för mångfald så att fler individer och helst alla kan bidra i samhället och känner sig behövda och stärka i sin egen rätt
- hur kan vi bredda utbudet av olika slags samhällstjänster, innovationer och arbetsplatser med tex sociala företag och ASF

Vi vill arbeta på fler nivåer:
1. Mellan kommunal/kommunövergripande nivå: Kartläggning av strukturer och samverkan mellan olika aktörer för att undan dröja hinder och skapa beredskap och medvetenhet för vinsten med hållbart arbetsliv för alla
2. Kommunövergripande nivå: Effektivisera interna processer och samordning, förändra attityder och synsätt samt stärka kompetensen hos medarbetare i att upptäcka och ta vara på möjligheter snarare än hantera problem vilket kan ge en mer hållbar riktning för arbetslivsintegration
3. Individnivå: Utveckling och förbättring av former och metoder för kompetenskartläggning, stöd och vägledning, utvidga synsättet på egen förmåga och möjligheter.