2020/00578 - Jobbspår för alla

Projektnummer:
2020/00578
Projektägare:
Vaggeryds kommun, Arbetsmarknadsenheten Vaggeryds kommun
Namn:
Jobbspår för alla
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
55
Projektperiod:
2021-01-04 - 2023-03-31
Total projektbudget:
10 329 489
Beviljat ESF-stöd:
7 745 545
Kontaktperson:
Maria Skenegård
E-post:
maria.skenegard@vaggeryd.se
Stödmottagare postnr:
56821
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Idag går politiken mot mer regionala arbetsmarknadsperspektiv. Arbetsförmedlingens omställning pekar mot att kommunernas vuxenutbildning får större betydelse i att rusta utsatta grupper mot arbetsmarknaden. Coronapandemin har medfört att ungdomsarbetslösheten stiger varför just ungdomar är en prioriterad målgrupp i projektet. Projekt "Jobbspår för alla" utgår från de jobbspår som tas fram i DUA-överenskommelsen år 2020 i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo (GGVV) kommuner tillsammans med Arbetsförmedlingen. Jobbspåren som tas fram utökas och kommer erbjudas på ett mer flexibelt och anpassat sätt oavsett var invånarna är folkbokförda. Utifrån DUA-överenskommelsen och utveckling av Lärcentrum fokuserar projektet på att tillgängliggöra och anpassa vuxenutbildningen i Gnosjö och Vaggeryd kommuner så att fler personer, som står långt från arbetsmarknaden, påbörjar och slutför jobbspår i vuxenutbildningens regi. Projektet vill tillsammans med samverkansaktörerna bygga en ny utbildningsmodell, vilken omfattar alla individer med utbildningsbehov, även de med behov av utökat stöd. Utbildningsmodellen ska leda till fortsatta studier och/eller arbete på reguljär arbetsmarknad. "Jobbspår för alla" kommer även fokusera på att näringslivet utbildas så att deltagarna i projektet möjliggörs arbetsplatsförlagda utbildningar och arbete. Projektet syftar även till att vuxenutbildningarnas upplägg och jobbspår bättre motsvarar arbetsmarknadens behov och att detta sker i större samverkan med näringslivet.

Projekt "Jobbspår för alla" avser samverka med Kommunal utveckling, Regional utveckling, Gnosjö businessregion AB (BGR) samt ett antal utvalda arbetsgivare som kopplas till jobbspåren i DUA-överenskommelsen.