2020/00571 - Lärande rekrytering 2.0

Diarienummer:
2020/00571
Namn:
Lärande rekrytering 2.0
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00571
Projektägare:
Piteå kommun Samhällsbyggnad, Kompetensförsörjning
Region:
Övre Norrland
Planerat antal deltagare:
70
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
8 612 627
Beviljat ESF-stöd:
4 037 363
Kontaktperson:
Yasmine Grill
E-post:
Yasmine.Grill@pitea.se
Stödmottagare postnr:
94121
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Även om vi under en lång tid fram till våren 2020, har haft en högkonjunktur i hela landet och inte minst i Norrbotten så finns det grupper som har svårt att få och behålla ett arbete. Det är framförallt nyanlända invandrare, personer med funktionsnedsättningar och unga.
Samtidigt som vi har grupper med hög arbetslöshet har många företag problem att hitta rätt arbetskraft. Enligt många bedömare kommer konjunkturen att bli sämrede närmaste åren och då får dessa grupper det allt svårare På arbetsmarknaden.
Den pågående Corona pandemin har ytterligare försvårat för dessa grupper.

Piteå kommun har genomfört ESF projektet "Lärande rekrytering" som avslutades 2019-12-31.
Projektet har tillhandahållit en strukturerad metod som består av lång praktiktid, noggrann matchning av deltagare och arbetsplats, genomtänkta utbildningar
för projektets handledare, chefer och arbetslag samt med hjälp av språkstödens verktyg, snabbat på nyanländas inträde på arbetsmarknaden. Både projektets
verktyg och metod tror vi är överförbara oavsett målgrupp, arbetsplats och geografisk placering.
Enligt den regionala handlingsplanens analys behöver Övre Norrland ta tillvara på hela arbetskraftens potential för att möta den demografiska utmaningen. Många branscher står inför generationsväxlingar parallellt med att det minskande antalet yngre ska bära upp service och produktion för det ökande antalet äldre.

Arbetsförmedlingens omstrukturering har inneburit att AF kontoret i Piteå har lagts ner. Närmaste AF kontor finns i Luleå dit det är fem mil. Inriktningen för AF:s arbete att mycket av servicen ska kunna ske digitalt kommer att innebära stora problem för många av personerna i målgruppen. Många av dem har låg digital kompetens och behöver personliga möten.

Syftet med projektet är att personer som står särskilt långt från arbete ska komma ut i utbildning , arbete eller närmat sig arbetsmarknaden. Totalt ska 70 personer kunna vara med i projektet. Vi ska både ta tillvara tidigare utvecklade metoder och utveckla nya för detta arbete.
Metodutvecklingen ska ske genom att samarbetet mellan kommunens Kompetensförsörjning, Arbetsförmedlingen och privata arbetsgivare förbättras.

Målgrupperna för projektet utgör ca60 % av alla arbetslösa som är registrerade hos Arbetsförmedlingen. Andelen män är högre i samtliga grupper och särskilt stor hos unga. Det kommer också att innebära att det blir fler män än kvinnor i projekten.
Vi ska naturligtvis sträva efter att bryta könsmönster i projektet. Både genom att informera deltagarna om möjligheten till könsöverbryggande valmöjligheter och de medverkande arbetsplatserna.