2020/00566 - Hållbart ledarskap i glesbygd

Name:
Hållbart ledarskap i glesbygd
Region:
Mellersta Norrland
Projektägare:
Ragunda kommun, Ragunda kommun
Projektnummer:
2020/00566
Planerat antal deltagare:
174
Projektperiod:
2021-04-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
3 855 389
Beviljat ESF-stöd:
1 808 275
Kontaktperson:
Emma Eliasson
E-post:
emma.eliasson@ragunda.se
Specifikt mål:
1

En otydlighet kring roller, ansvar och mål skapar en ineffektiv organisation med ökad risk för ohälsa hos chefer och medarbetare. Därtill saknas förutsättningar i form av ledarskaps- och fortbildningsprogram för chefer i och med en glesbygds förutsättningar.

Genom detta projekt önskar vi nå resultat om en tydlig roll- och ansvarsfördelning med chefer och medarbetare som har god kompetens och förståelse för sin roll i organisationen. Med det långsiktiga målet om att bli en organisation som präglas av höga frisktal och där kompetensutveckling och delaktighet är en naturlig del i vardagen.

I projektet kommer vi att arbeta med kompetensutveckling och handledning för chefer, dels gemensamt med alla chefer, dels med enskild chef och dennes medarbetare. Aktiviteterna i projektet kommer bygga på ett systemiskt förhållningssätt med fokus på roller, kommunikation och konflikthantering kopplat till ledarrollen med särskilt fokus på glesbygdsperspektivet.