2020/00553 - PROGRESS

Diarienummer:
2020/00553
Namn:
PROGRESS
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00553
Projektägare:
Samordningsförbundet i Halland, Samordningsförbundet i Halland
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
300
Projektperiod:
2021-02-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
13 566 510
Beviljat ESF-stöd:
9 086 510
Kontaktperson:
Åse Andersson
E-post:
ase.andersson@arbetsformedlingen.se
Stödmottagare postnr:
30243
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.3
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
109

Projektet PROGRESS ska stödja kvinnor och män som står långt ifrån arbetsmarknad och/eller studier att nå ett arbete/studier eller att närma sig arbetsmarknaden. Att individer hamnar i utanförskap beror många gånger på avsaknad av evidensbaserade metoder att följa individernas progression mot arbete/studier och bristande samverkan mellan myndigheterna.
PROGRESS avser att överföra de evidensbaserade metoderna samt kunskapen från den omfattande forskningsstudie som genomförts av Vaeksthusets Forskningscenter i BIP-projektet. Någon liknande evidensbaserad forskning över verksamma ingredienser för att individer långt från arbetsmarknaden ska nå arbete/studier finns inte i Sverige.
På svenska har vi valt att kalla metoden och verktyget SKAPA - Skattning av progression mot arbete. Kortfattat innebär arbetssättet att låta deltagaren få olika typer av insatser parallellt, att ha kontinuitet med samma handledare samt att handledaren har en hög tilltro till att deltagaren ska kunna nå ett arbete/studier. Man använder sig av ett skattningsinstrument utifrån områdena Typ av arbete, Klara ett arbete, Kompetens, Vardag/nätverk, Samarbetsförmåga och Hälsa. Skattningen sker regelbundet under projekttiden och på så sätt säkerställer man att varje deltagare hela tiden har en individanpassad insats eller aktivitet. Den aggregerade informationen utifrån självskattningarna kommer att ge underlag projektutveckling och verksamhetsutveckling. PROGRESS kommer vara en regional utvecklingshub för SKAPA för att utveckla insatser och verksamheter inom området för Samordningsförbundets alla parter och för samverkan.
PROGRESS är ett så kallat "pärlbandsprojekt" efter det tidigare ESF-projektet PARADIGM. PROGRESS kommer ta tillvara på de goda metoder och arbetssätt som vuxit fram ur det och tidigare projekt och insatser. I PROGRESS vill vi föra samman det bästa av både PARADIGM och Individsamverkansteamen.
PROGRESS vill stärka de fem Individsamverkansteamen med en gruppverksamhet som möjliggör att deltagaren kan komma igång med sin arbetslivsinriktade rehabilitering och utifrån sina egna förutsättningar påbörja sin rörelse mot arbete eller studier. PROGRESS vänder sig till hallänningar i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer stärka det lokala utbudet samtidigt som det ger en likvärdig rehabilitering i samverkan för alla åldersgrupper, var de än bor i Halland.
PROGRESS planeras kunna ge stöd till 270-300 deltagare i åldrarna 16-64 år i Halland. När projektet avslutas kommer arbetssättet tas över av Samordningsförbundets ordinarie insatser i Individsamverkansteamen.
Inom PROGRESS kommer vi också att utforska och utveckla digitala sätt att nå samarbete med näringsliv och arbetsgivare för att matcha deltagare till rätt arbetsgivare.