2020/00550 - Sileo

Diarienummer:
2020/00550
Namn:
Sileo
Projektnummer:
2020/00550
Projektägare:
Halmstads kommun, utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
230
Projektperiod:
2021-01-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
14 084 943
Beviljat ESF-stöd:
6 619 648
Kontaktperson:
Jessica Lifström
E-post:
jessica.lifstrom@halmstad.se
Stödmottagare postnr:
30106
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projekt Sileo syftar till att arbetslösa utrikes födda kvinnor och män i åldern 29–64 år med bristfälliga kunskaper i svenska språket ska komma i arbete, utbildning eller närma sig arbetsmarknaden. Merparten av individerna i projektets målgrupp är beroende av ekonomiskt bistånd, de bor i socialt utsatta områden och har dålig hälsa. De har också svårigheter att sköta samhällskontakter självständigt. Projektets huvudsakliga ansats kommer att vara att utveckla olika metoder för att lära individerna funktionell svenska och projektet kommer att arbeta med parallella insatser till individerna där, förutom språkkunskaper, även förbättrad hälsa och digitalisering av deltagarna kommer att vara i fokus. Ett tvärprofessionellt team kommer att arbeta med deltagarna och samplanera insatser för dem. Projektet kommer att samarbeta med medborgarservice i socialt utsatta bostadsområden och kan därigenom i vissa fall möta deltagare på plats. Projektet kommer att ha särskild fokus på kvinnor, bland annat kommer föräldralediga kvinnor att erbjudas språkträning under sin föräldraledighet.