information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00537 - Skapa plats i Svenska kyrkan

Projektnummer:
2020/00537
Projektägare:
Trossamfundet Svenska kyrkan, Kyrkokansliet, Uppsala
Namn:
Skapa plats i Svenska kyrkan
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
75
Projektperiod:
2021-01-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
7 045 806
Beviljat ESF-stöd:
3 311 529
Kontaktperson:
Anders Hagman
E-post:
anders.hagman@svenskakyrkan.se
Stödmottagare postnr:
75105
Stödmottagarens address:
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Med sina ca 6 miljoner medlemmar, 23 000 anställda, 1100 församlingar och ca 1000 arbetsplatser i samtliga av landets kommuner är Svenska kyrkan den ojämförligt största aktören inom civilsamhället. Ett av uppdragen är att finnas till för människor i utsatthet. Det görs bland annat genom församlingarnas utåtriktade sociala arbete - men också genom att använda församlingens fysiska arbetsplatser och mötesplatser som integrerande och läkande miljöer. På mindre orter är Svenska kyrkan ofta en av få arbetsplatser som tar emot arbetslösa män och kvinnor med komplex problematik. Potentialen för Svenska kyrkans församlingar att göra kompletterande samhällsinsatser inom en arbetsmarknadspolitisk helhet är med andra ord stor.

Under det senaste decenniet har flera församlingar, stift och nationell nivå inom Svenska kyrkan arbetat systematisk med att utveckla metoder och arbetssätt för att stärka församlingarnas förmåga och vilja att ta emot människor för praktik, rehabilitering och arbetsträning. Det finns idag välutvecklade metoder och dokumenterad erfarenhet av evidensbaserat arbete med människor som står långt från arbetsmarknaden inom Svenska kyrkan. Dessa har bland annat arbetats fram genom en rad projekt socialfondsprojekt. Projektet Skapa plats i Svenska kyrkan tar tillvara dessa erfarenheter med målet att sprida och implementera och samtidigt fortsätta utveckla ett evidensbaserat arbete som å ena sidan svarar mot myndigheternas krav på att deltagare ska närma sig arbetsmarknaden, å andra sidan samt värnar den enskildes trygghet och utveckling i termer av egenmakt, självtillit och sociala förmågor. Projektets mål är att involvera 15 församlingar i sex stift i ett arbete med att kvalitetssäkra ett hållbart och långsiktigt arbete med målgruppen. Projektet beräknas nå 200 deltagare under en 18 månaders genomförandefas.

Fokus för projektet är samverkan, metodutveckling och finansiering. Tre faktorer som är avgörande för att skapa hållbara verksamheter. Samverkan sker på alla nivåer med offentliga aktörer inom det arbetsmarknadspolitiska området och civilsamhällesorganisationer med expertkunskap i relevanta frågor som funktionsrätt, social företag, validering och utbildning. Den förändringsteroetiska modell som används betonar dialog, lärande och egenmakt på alla nivåer i projektet. Det innebär att projektet aktar sig för att skapa en kortsiktig projektlogik där stora externa resurser och tillhörande administrativ börda placeras lokalt. Projektets logik bygger på resursmobilisering inom befintliga verksamheter där projektet tillför stöd i form av coachning, utbildningar, metoder och utvecklingsverktyg på de nivåer som har till uppgift att stötta församlingsverksamheten: stiften och nationell nivå.

Mot bakgrund av tidigare erfarenheter kommer projektet att söka utveckla existerande metoder och arbetssätt. Ett större fokus kommer att ges deltagarens vidare stegförflyttning efter projektet genom att tillse att det finns en fortsättning för de deltagare som inte går vidare till utbildning eller arbete, till exempel genom anställning med anställningsstöd. Vidare kommer projektet att lägga större tonvikt på att deltagaren får konkreta resultat med sig från tiden i projektet, som utbildningsintyg, praktikintyg, validering av formell och informell kunskap och cv.

Eftersom Skapa plats är ett nationellt projekt läggs stort fokus på att skapa relevanta nätverk för ömsesidigt lärande och systempåverkan, både inom kyrkan och externt mot andra samhällsaktörer. I nätverket av samverkande parter och intressenter finns arbetsmarknadens parter, offentliga aktörer, de sociala företagens paraplyorganisation, ett innovationskontor, en region, en utbildningsaktör, ett projekt som arbetar med validering mfl. De långsiktiga effekterna av projektets kapacitetshöjande bidrar till ett samhälle med fler män och kvinnor i arbete, ökad social hållbarhet och minskade kostnader för utanförskap.