2020/00534 - FramtidsAkademin

Diarienummer:
2020/00534
Namn:
FramtidsAkademin
Projektnummer:
2020/00534
Projektägare:
TalangAkademin Ekonomisk Förening, TalangAkademin Ekonomisk förening
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-11-02 - 2022-12-31
Total projektbudget:
6 867 396
Beviljat ESF-stöd:
6 867 396
Kontaktperson:
Linus Warrenstein
E-post:
linus.warrenstein@talangakademin.se
Stödmottagare postnr:
11436
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

För samhället i stort är utanförskap ett kostsamt misslyckande, men även fastighetsbranschens lönsamhet och utveckling är nära kopplad till utanförskap och otrygghet i bostadsområden. Fastighetsägare vill att bostadsområdet ska vara och upplevas som både tryggt och välmående. Samtidigt upplever många fastighetsägare brist på arbetskraft. Det finns därför intresse från fastighetsbolag att göra fler olika s.k sociala investeringar, eller engagera sig socialt.

Ur detta behov föddes idén om att samla en rad aktörer i ett lokalområde i ett ett partnerskap dels i syfte att investera i och arbeta för en social förändring i området, dels som arbetsgivare tillhandahålla praktikplatser. Genom att utveckla konceptet TalangAkademin, där en bransch i en privat sektor ges verktyg för att ta ett socialt ansvar i partnerskap med myndigheter och civilsamhället, bidrar projektet till att komplettera den offentliga, nationella arbetsmarknadspolitiken, samt lokala arbetsmarknadsinsatser i kommunernas regi.

Projektmål: Ett koncept för hur fastighetsbolag och andra lokala aktörer i partnerskap kan stötta människor att lämna utanförskap, är utvecklat och nationellt implementerat, där metodiken leder till att människor har kommit i arbete, utbildning eller har närmat sig arbetsmarknaden.

I detta projekt vill vi vidareutveckla och stärka metodiken inom TalangAkademin genom t ex nya utbildningsvägar, digitala instegsutbildningar, vidareutvecklad validering, stärkt samverkan med SFI-utbildning och en effektiv effektmätning.
Det nationella perspektivet möjliggör att ett jämförelseobjekt genomförs mellan storstäderna, samt bildandet av en nationell referensgrupp.

Vi vill att TalangAkademin vid projektets slut ska finnas på tio platser i Sverige med målet att dessa är självfinansierande på sikt.