2020/00431 - Vägar framåt

Diarienummer:
2020/00431
Namn:
Vägar framåt
Projektnummer:
2020/00431
Projektägare:
Region Västmanland, Regionala utvecklingsförvaltningen
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
240
Projektperiod:
2020-10-01 - 2023-02-28
Total projektbudget:
30 289 829
Beviljat ESF-stöd:
14 203 774
Kontaktperson:
Magdalena Lundstedt
E-post:
magdalena.lundstedt@regionvastmanland.se
Stödmottagare postnr:
72189
Programområde:
2
Specifikt mål:
2.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
102

Projektet Vägar framåt är ett pärlbandsprojekt som främst bygger på erfarenheter från det tidigare ESF-projektet #jagmed. Region Västmanland är projektägare och driver projektet i nära samverkan med Arboga kommun, Hallstahammars kommun, Kungsörs kommun, Sala kommun, Surahammars kommun och Västerås stad. Projektet ska bidra till att fler ungdomar och unga vuxna får goda förutsättningar att etablera sig i samhället genom en fullföljd gymnasieexamen som grund. Projektet avser att genom samverkan bygga upp sammanhållna och långsiktigt hållbara metoder och stödinsatser för deltagare i tre målgrupper:

Elever på grundskolan som har fyllt 15 år som har låga meritvärden och därför riskerar att ej nå gymnasiebehörighet

Elever som har fyllt 15 år och går på gymnasiet men som har låg närvaro eller låga meritvärden och riskerar avbrott, samt ungdomar som är i kommunernas aktivitetsansvar

Unga vuxna mellan 20 och 29 år som varken arbetar eller studerar och som inte har en fullföljd gymnasieutbildning

Andelen ungdomar och unga vuxna i Västmanland som inte har en gymnasieexamen är idag alltför hög. Gymnasieutbildning har visat sig vara en vattendelare på svensk arbetsmarknad och skolframgång har en stark inverkan på hur livsvillkoren kommer se ut i vuxen ålder då det påverkar möjligheten till vidare utbildning, arbete, försörjning, boende samt hälsosamma levnadsvanor. Projektet avser att söka upp och arbeta med ovanstående målgrupper för att i ett tidigt skede identifiera målgruppen och sedan stötta individerna vid övergångar som har visat sig kunna vara kritiska, till exempel steget från grundskola till gymnasieskola, från introduktionsprogram till nationellt gymnasieprogram, från kommunalt aktivitetsansvar tillbaka till studier och från aktivitetsstöd och arbetslöshet tillbaka till studier.

Projektet kommer att genomföras i form av delprojekt i deltagande kommuner med regional projektledning via Region Västmanland. Minst 240 individer i de tre identifierade målgrupperna kommer att ta del av insatser genom projektet.