2020/00423 - Kompetenssäkrad individ

Diarienummer:
2020/00423
Namn:
Kompetenssäkrad individ
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00423
Projektägare:
ARBIO Aktiebolag, ARBIO Aktiebolag
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
850
Projektperiod:
2020-08-03 - 2022-12-31
Total projektbudget:
17 704 156
Beviljat ESF-stöd:
17 704 156
Kontaktperson:
Henrik Smedmark
E-post:
henrik.smedmark@tmf.se
Stödmottagare postnr:
10204
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

För att kunna behålla jobbet och utvecklas på sin arbetsplats krävs organiserad och kontinuerlig kompetensutveckling i relation till framväxande och föränderliga kompetenskrav. Detta gäller för alla inom industrin oavsett funktion och arbetsuppgift. Saknas adekvat grundutbildning för det arbete man utför saknas också formella bevis/betyg som skulle kunna ligga till grund för organiserat lärande. Med lång yrkeserfarenhet men utan dokumentation på reell kompetens är förutsättningarna på samma sätt sämre för fortsatt kompetensutveckling.

En betydande andel av anställda i produktionen har svårt att tillgodogöra sig kompetensutveckling som erbjuds i former som förutsätter studievana, erfarenhet av självstudier eller digital kompetens. Samtidigt är utbudet och tillgången till kompetensutveckling som kombinerar olika former för lärande starkt begränsad.

Coronapandemins konsekvenser med social distansiering och besöksförbud på många företag har drivit på utvecklingen av digital lärande /e-learning. I stort är utvecklingen positiv och löser många problem kring hur kompetensutveckling ska organiseras vid tex skiftarbete. Effektiviseringen i många företag har också gjort det svårt att hantera produktionsstopp som uppstår om personal är frånvarande på utbildning. Digitala lärplattformar kan skapa kostnadseffektiv tillgång till allt från färdiga kurser till skräddarsytt innehåll för det enskilda företaget.

Samtidigt visar studier kring digitalt lärande att många som påbörjar en e-learningkurs inte slutför den. Individer med låg motivation till att delta eller med ovana vid studier kommer ofta efter. Inte heller fungerar e-learning så bra för den med omfattande kompetensbrister då e-learning kurser oftare är kortare och intensivare än utbildning tillsammans med utbildare och arbetskamrater i grupp. Dessutom kan den digitala grundkompetensen och tekniska begränsningar utgöra hinder för att komma igång och komma igenom utbildningen.

Mot bakgrund av ovanstående vill vi rikta in oss på grupper som sannolikt har ett mer omfattande kompetensutvecklingsbehov. Det kommer att kräva en bredare palett av kompetensutvecklande insatser i form av klassrumsundervisning, individuellt stöd, studiegrupper eller kollegialt lärande på arbetsplatsen men också kompletteras med e-learning och självstudier. Projektet ger därmed utöver kompetensutveckling för enskilda medarbetare, vilket stärker deras ställning på arbetsmarknaden, också möjlighet att utvärdera hur olika kompetensutvecklande insatser fungerar för olika målgrupper.

Projektet insatser och upplägg bygger på en modell som har prövats med stor framgång i ett hundratal företag under perioden 2018-2020.

Upplägget innebär i korthet att projektets insatser riktar sig mot att säkerställa kompetens gentemot de grundläggande kompetenskrav som industrins branscher har fastställt för olika arbetsinnehåll samt att erkänna individens kompetens i erkända kompetensbevis och valideringsintyg.

Projektets insatser inriktas på att i så stor utsträckning som möjligt använda interaktiva och blandade former av kompetensutveckling där den digitala delen av lärprocessen kombineras med t ex handledning, kollegialt lärande och/eller fysiska träffar med utbildare och arbetskamrater.

Genom nära kontakt med eventuella projekt som syftar till att utveckla nationell tillgänglighet till lärplattformar med ett brett utbud av digital utbildning för yrkesverksamma kan vi utveckla komplementära resultat som skapar synergiska effekter.


I korthet har projektet har följande målsättningar:
• 750 permitterade/anställda och varslade kollektivanställda ska få sin kompetens validerad, utvecklad och erkänd gentemot industrins kvalifikationer
• företag ska utveckla förståelse för och förmåga att arbeta mer strukturerat med företagets kompetensfrågor
• flexibla former för lärande som motsvarar behov och förutsättningar hos mindre studievan produktionspersonal ska prövas och dokumenteras
• resultat från projektet ska bilda komplement till andra satsningar och bidra till synergier som stärker en nationell tillgänglighet till utbildning för yrkesverksamma
• industrins struktur med ackrediterade testcenter och behöriga testledare utvecklar ytterligare kapacitet att bidra till vuxnas arbetslivslånga lärande.