2020/00358 - Fullföljd utbildning

Projektnummer:
2020/00358
Projektägare:
Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsmarknadssektionen
Namn:
Fullföljd utbildning
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
550
Projektperiod:
2020-08-03 - 2023-04-30
Total projektbudget:
15 000 000
Beviljat ESF-stöd:
15 000 000
Kontaktperson:
Gunnar Anderzon
E-post:
gunnar.anderzon@skr.se
Stödmottagare postnr:
11882
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Fullföljd utbildning är ett kompetensutvecklingsprojekt med syfte att bidra till förbättrade förutsättningar för skolhuvudmän i Sverige att arbeta kunskapsbaserat och systematiskt med att förebygga studieavbrott och främja ungas återgång till studier. Samlad kunskap och forskning visar på att ett studieavbrott är resultatet av en komplex process av samverkande faktorer som innefattar såväl individuella och strukturella bakgrundsfaktorer, skolkontexten, utbildningssystemet som situationen på arbetsmarknaden. Ett verksamt förebyggande arbete behöver därför bedrivas på flera nivåer, tvärsektoriellt samt omfatta aktörer både inom och utanför skolan.

Det krävs ett medvetet arbete från huvudman och ledning till personal för att säkerställa att utbildningsorganisationen kan möta och möjliggöra en utbildning där elever/studerande får förutsättning att klara sina studier och i förlängningen stärka sina chanser på arbetsmarknaden. För att åstadkomma detta ges en kompetensutvecklingsinsats anpassad för hela styrkedjan för utbildningsorganisationen. Det bidrar både till stärkt kompetens hos medarbetare och till en utveckling där fler unga har möjlighet att fullfölja sin utbildning. Upplägget innehåller en tydlig utvecklingsprocess bestående av analysstöd, kunskapsutveckling och processtöd riktad till såväl ledning som medarbetare. Projektet ska också ta fram ett teoretiskt ramverk för system för tidig upptäckt och åtgärd samt en analysmodell för ekonomiska incitament för skolhuvudmän. Dessa två delar kommer att vara viktiga komponenter i kunskapsutvecklingen för huvudmannens egna utvecklingsarbete.

Transnationellt utbyte och lärande ska bidra till projektets utveckling och måluppfyllelse genom hela projekttiden. För att skapa en hållbar plattform för utbyte på transnationell nivå och en möjlighet att bygga kapacitet för problemområdet under och efter projekttid ska projektet etablera en transnationell referensgrupp bestående av representanter från nationell ledningsnivå från varje medlemsland inom Östersjöregionen. Den kommer att vara rådgivande till projektet och i förlängningen till medlemsstaterna inom Östersjöstrategin. Målet är att kunskapsutbytet och samarbete mellan länder i Östersjöregionen och inom EU rörande frågor om fullföljda studier och övergångar mellan studier och arbete har ökat.

Målen för projektets kompetensutvecklingsinsatser är att deltagande skolhuvudmän utvecklat sitt arbete med att tidigt identifiera och sätta in åtgärder för att minska frånvaro och studieavbrott, att deltagande anställda fått kompetensutveckling och stärkt sin ställning på arbetsmarknaden. Vidare är målen att skolhuvudmän har en implementeringsplan på plats som visar system för tidig upptäckt och insats. Effekten blir därmed att projektet i förlängningen bidrar till stärkt möjlighet för unga att fullfölja sina studier