2020/00341 - Kompetens för konkurrenskraft

Diarienummer:
2020/00341
Namn:
Kompetens för konkurrenskraft
Projektnummer:
2020/00341
Projektägare:
Trygghetsfonden TSL, Trygghetsfonden TSL
Region:
ESF Nationellt
Planerat antal deltagare:
5728
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
46 404 446
Beviljat ESF-stöd:
46 404 446
Kontaktperson:
Caroline Söder
E-post:
caroline.soder@tsl.se
Stödmottagare postnr:
11136
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Hela världen har drabbats av en pandemi som fått förödande och mycket svåra konsekvenser för både företag, organisationer och dess anställda. Dessa konsekvenser har på en mycket kort tid påverkat arbetsmarknaden på ett genomgripande negativt sätt och har resulterat i mycket omfattande antal varsel och uppsägningar. Regeringen har vidtagit flera åtgärder vars syfte är att dämpa de negativa konsekvenserna. En av dessa insatser är möjligheten för företag att ansöka om ekonomiskt stöd för korttidsarbete (permittering) med anledning av Coronapandemin. Ett ytterligare initiativ är att utlysa medel via Europeiska Socialfonden (ESF) för att kunna ge möjligheter för företag och dess anställda att under korttidsarbete och varsel få ta del av kompetensutvecklingsinsatser som syftar till att stärka individens kompetens på arbetsplatsen och/eller sin position på arbetsmarknaden. Trygghetsfonden TSL (TSL) överlämnar inom ramen för denna ESF:s utlysning en ansökan om att leda ett projekt inom ramen för utlysningens nationella medel under projektnamnet "Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag".
Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen stiftat av Svenskt Näringsliv och LO för arbetare inom det privata näringslivet. Totalt omfattas 70 000 företag och 2 000 000 medarbetare av TSL:s omställningsavtal. Vårt mål är att hjälpa privatanställda arbetare som blivit uppsagda på grund av arbetsbrist att hitta ett nytt jobb, starta eget eller att börja studera. 9 av 10 har det senaste året hittat en ny lösning inom 12 månader. Sammanfattningsvis har TSL en lång erfarenhet av omställning och underlättar strukturomvandlingen på arbetsmarknaden samt stärker matchningen mellan företagens behov och de anställdas kompetens.

Målgruppen för föreslaget projekt är permitterad (korttidsarbetande), varslad och anställd personal inom ekonomiskt utsatta branscher. I nuläget bedömer TSL att andelen inom TSL-anslutna företag uppgår till ca 70 % av totala antalet som varslats eller som arbetar på ett företag som beviljats korttidsarbete. Sammantaget omfattades 300 000 anställda i 30 000 företag av korttidslösningar enligt Tillväxtverkets statistik per den 29 april 2020.

Projektet "Kompetens för konkurrenskraft - för individer och företag" innebär att TSL som projektägare för ett nationellt projekt utvecklar en verksamhet som erbjuder och ger företag och dess anställda möjlighet att ansöka om validerings- och kompetensutvecklingsinsatser. Projektansökan avser projekt på nationell nivå. Operativt innebär projektet att TSL upphandlar validerings- och utbildningsinsatser, informerar om insatserna och hanterar ansökningarna av dessa. Samverkan och dialog med för projektet relevanta aktörer är en viktig del och innefattar aktörer som t.ex. arbetsgivar- och arbetstagarparter, branschorganisationer, myndigheter, validerings- och utbildningsaktörer. Projektet lägger även stor vikt vid att i utformningen och implementeringen integrera jämställdhets- och tillgänglighetsperspektivet. Därutöver ansvarar TSL för att administrera och säkerställa uppföljning av mål och kvalitet i projektet.

Förväntade resultat av projektet är att kvinnor och män erbjuds och tar del av kompetensutveckling. Av dem som tagit del av insatserna är målet att dessa upplever att de stärkt sin kompetens inom ramen för nuvarande anställning och/eller att de upplever sig stå bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch. För företagen är förväntade effekter att kompetensutvecklingsinsatserna upplevs bidra till att stärka konkurrenskraften genom stärkta kompetenser hos anställda. Projektets ambition är även att en arbetsmodell för kompetensutveckling för anställda utvecklas och som i framtiden kan användas som modell vid korttidsarbete eller för liknande målsättningar för anställdas kompetensförsörjning.