2020/00336 - CoSkill

Diarienummer:
2020/00336
Namn:
CoSkill
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00336
Projektägare:
Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling
Region:
Sydsverige
Planerat antal deltagare:
2000
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
32 000 000
Beviljat ESF-stöd:
32 000 000
Kontaktperson:
Lars Braedstrup-Holm
E-post:
lars.braedstrup-holm@skane.se
Stödmottagare postnr:
20525
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Projektet Coskill – för ökad konkurrenskraft Skåne Blekinge syftar till att stärka ställningen på arbetsmarknaden för individer som är permitterade, varslade eller anställda i ekonomiskt utsatta branscher med anledning av Covid-19 krisen.

Projektet kommer göra det möjligt för anställda kvinnor och män i företag i privat sektor att stärka sin kompetens där det bedöms finnas ett behov samtidigt som företag i drabbade branscher får möjlighet att kompetensutveckla sina anställda i den rådande ekonomiskt pressade situationen som Covid19- krisen inneburit. Ett flertal klusterorganisationer i Skåne och Blekinge är involverade i projektet för att säkerställa kompetens och kontaktytor in i företagen.

Projektet utgår från digital omställning som övergripande strukturpåverkande tema eftersom det kommer att vara viktigt för Skåne och Blekinge i framtiden oavsett kris. Kompetensutvecklingsinsatserna kommer att individanpassas för största nytta för individen. Beroende på var behovet är störst kommer insatserna rikta sig till en bredd av branscher och vara på olika nivå – det kommer både förekomma breda korta insatser och mer avancerade längre initiativ baserat på behoven.

Projektet har fyra fokusområden: Innovationsledning, Industri 4.0, digital närvaro och digital spets. Samtliga områden kommer att göra behovsanalyser och arbeta med skräddarsydda lösningar för individens kompetensutveckling. Det kan handla om att växla upp och skala upp befintliga insatser såväl som att identifiera helt nya koncept. Det kommer både finnas ett utbud för baskompetens såväl som mer explorativa inriktningar riktat till branscher med hög kunskapsintensitet där kompetensutvecklingsinsatser från yrkeshögskola och universitet/högskola också kan vara aktuellt.

Förutom att tillhandahålla kompetensutveckling till individer i Skåne och Blekinge kommer projektet även utveckla samverkansförmågan för Skåne och Blekinges parter för ökad handlingsförmåga att ställa om när omvärlden förändras i snabb takt.