2020/00327 - KOMPETENS INFÖR FRAMTIDEN

Diarienummer:
2020/00327
Namn:
KOMPETENS INFÖR FRAMTIDEN
Startdatum:
Slutdatum:
Projektnummer:
2020/00327
Projektägare:
Viadidakt, Kullbergska huset, staben
Region:
Östra Mellansverige
Planerat antal deltagare:
500
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
5 575 831
Beviljat ESF-stöd:
5 575 831
Kontaktperson:
Malin Hellmér
E-post:
malin.hellmer@viadidakt.se
Stödmottagare postnr:
64180
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Katrineholm och Vingåker är traditionella industriorter där en stor del av befolkningen sedan länge är beroende av jobb inom industrin för att klara sin försörjning. Den kris som nu uppstått i och med utbrottet av Coronapandemin saknar motsvarighet och människors hälsa och ekonomi hotas världen över. På samma sätt är företag hotade i Katrineholm och Vingåker och därmed kvinnors och mäns möjligheter att försörja sig och sina familjer.
Coronapandemin har lett till att arbetsmarknaden står under stora förändringar. I kommunerna Katrineholm och Vingåker har stora varsel lagts och många anställda är permitterade eller varslade från arbete inom industrin. Samtidigt har andra företag stora rekryteringsbehov och söker efter utbildad personal. Projekt KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN stärker kompetensen hos permitterade, varslade och anställda inom ekonomiskt hårt ansatta industriföretag. Projektet vill möjliggöra en effektiv matchning mellan arbetsgivarnas behov av arbetskraft och den arbetskraft som finns till förfogande efter avslutade kompetensutvecklingsinsatser. Projektet stärker kvinnors och mäns ställning inom nuvarande anställning eller gör dem bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller bransch.
Lågkonjunkturen som följer på Coronapandemin skiljer sig markant från vanliga lågkonjunkturer utifrån att de negativa processerna sker hastigare och mer drastiskt än vid normala lågkonjunkturer. En annan skillnad är att vissa branscher och företag har kraftigt minskad efterfrågan och sysselsättningsbrist medan andra har kraftigt ökad efterfrågan och personalbrist. En bransch som har ökad efterfrågan på personal är vårdsektorn, där Coronapandemin lett till ökad efterfrågan på vårdinsatser parallellt med en kraftig ökad sjukfrånvaro bland de som arbetar inom vården. Det finns behov av personal med utbildning mot vårdsektorn. Andra exempel på företag i Katrineholm- och Vingåkersområdet som har ökad efterfrågan på personal är livsmedelsproduktion och distribution med behov av personal med behörighet för materialhantering samt kompetens inom livsmedelshygien. Kompetensutvecklingsinsatser som möjliggör omställning från industri till dessa branscher ska tillgodoses av projekt KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN.
Bland svenska industriföretag nämns ofta att den fjärde industrirevolutionen står för dörren även kallad Industri 4.0. Industri 4.0, som handlar om långtgående automatisering och smart digital logistik, leder till att det blir mer lönsamt att ta hand om större delar av produktionen i egna fabriker istället för produktion i låglöneländer. Den pågående Coronapandemin har aktualiserat de negativa sidorna av att vara beroende av underleverantörer från andra länder vilket gör att utvecklingen mot Industri 4.0 kommer att påskyndas. Industri 4.0 medför större krav på digitala kunskaper hos anställda. Nuvarande situation med arbetsbrist är ett ypperligt tillfälle att höja personalens digitala kompetenser vilket är en viktig komponent för att industriföretagen i Katrineholm och i Vingåker ska bli delaktiga i utvecklingen mot Industri 4.0.
Eftersom de horisontella kriterierna, jämställdhet, tillgänglighet och icke diskriminering, ska beaktas och integreras i projektet görs en värderingspolicy för både personalen och målgrupper. En gemensam grundsyn utifrån allas lika värde och rätt till arbete kommer att fastställas. Projektägare för projekt KOMPETENS FÖR FRAMTIDEN är Viadidakt (gemensam förvaltning för arbetsmarknad och vuxnas lärande i Katrineholms kommun och Vingåkers kommun).