2020/00317 - Framtidssäkrad industri

Diarienummer:
2020/00317
Namn:
Framtidssäkrad industri
Projektnummer:
2020/00317
Projektägare:
Region Jönköpings län, Regional utveckling Landstingets Kansli
Region:
Småland & Öarna
Planerat antal deltagare:
600
Projektperiod:
2020-06-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
10 637 799
Beviljat ESF-stöd:
10 637 799
Kontaktperson:
Rima Hanna
E-post:
rima.azizhanna@rjl.se
Stödmottagare postnr:
55111
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

Den pågående Corona-pandemin har skakat om den svenska industrin. Såväl anställda som företagare är djupt bekymrade för framtiden. Samtidigt resulterar det i ett nytt fokus på att söka nya vägar post pandemin. Att inte ställa in utan ställa om. Nu fokuseras på behovet av att stärka såväl företag som anställda för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.
Svensk industri står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Den tekniska och digitala utvecklingen går mycket snabbt. Det skapar förändrade krav på de anställdas kompetens samt hur företagsledningar arbetar med strategisk kompetensförsörjning. Samtidigt har industrin under en lång tid haft svårt att rekrytera medarbetare med rätt kompetens i takt med de behov som finns. Utmaningarna är desamma oavsett bransch och storlek på företag vilket gör att det finns mycket att vinna på samverkan inom detta område.
Projektet Framtidssäkrad industri syftar till att genom branschvalidering och kompetenskartläggning synliggöra kompetensbehov gentemot industrins kompetenskriterier, etablera strukturerad handledning kring företagets arbetssätt med strategisk kompetensförsörjning samt kompetensutveckla anställda som leder till erkända kompetensbevis eller certifikat. Företagens arbetssätt med kompetensfrågan behöver utvecklas till att blir mer strukturerat och strategiskt så att anställda inte stannar upp i sin yrkesutveckling och företaget får kraft att vara konkurrenskraftig över tid.
Genom detta projekt kommer anställda att stärka sin kompetens och ställning på arbetsmarknaden. Företag inom drabbade branscher får redskap att möta den situation som uppkommit med anledning av Corona. Projektet kommer också att etablera ett systematiskt arbete för kompetensförsörjning hos företagsledningar. Regionala noder för livslångt lärande kommer att säkerställas.
Region Jönköpings län, i egenskap av projektägare, kommer att tillsammans med Region Kronoberg utveckla sin roll och kapacitet som regionalt utvecklingsansvarig aktör när det gäller arbetet med kompetensförsörjningsfrågor i relation till länens industri.