information (1)
Cookies

Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb. Genom att använda denna webbplats förutsätter vi att du godkänner att vi sparar cookies på din enhet.

Lär dig mer

2020/00312 - GR kompetensomställning

Projektnummer:
2020/00312
Projektägare:
Göteborgsregionen, Göteborgsregionen GR Utbildning
Namn:
GR kompetensomställning
Region:
Västsverige
Planerat antal deltagare:
1750
Projektperiod:
2020-08-01 - 2022-12-31
Total projektbudget:
29 177 901
Beviljat ESF-stöd:
29 177 901
Kontaktperson:
Lena Hamberger
E-post:
lena.hamberger@goteborgsregionen.se
Stödmottagare postnr:
40222
Stödmottagarens address:
Programområde:
1
Specifikt mål:
1.1
Unionens medfinansieringsgrad:
50%
Interventionstyp:
117

I Göteborgsregionen finns en lång tradition av framgångsrik samverkan kring kompetensförsörjning mellan olika aktörer. GR har i flera projekt sett behovet av en gemensam plattform för regionalt kompetensarbete, och under 2018 deltog man när Göteborgs Stad och Business Region Göteborg (BRG) utifrån sin kompetensförsörjningsplan bildade ett kompetensråd bestående av 14 organisationer som antog namnet Göteborgsregionens kompetensråd. Rådet har bland annat till uppgift att etablera branschspecifika kompetensråd som samlar ett antal aktörer för att verka för kompetensförsörjningsfrågan riktat mot just den branschen.

I ett strategiskt perspektiv ska de branschspecifika kompetensråden genom kraftsamling och fokusering bidra till att skapa kortare beslutsvägar. De ska även möjliggöra ett systematiskt arbete kring branschers behov av kompetens, både ny och de som redan är yrkesverksamma. Arbetet har lett till goda resultat och det finns höga förväntningar på det gemensamma arbetet från parterna i kompetensråden, som ser nyttan och det faktiska värdet av att ingå i samverkan. Det har sedan starten blivit tydligt att det finns behov av att etablera en operativ infrastruktur som arbetar med verkställandet av kompetensutvecklingsinsatser, ett behov som accentuerats än mer till följd av Covid-19 och de omfattande utmaningar som arbetsmarknaden står inför.

Göteborgsregionens kompetensomställning är ett samverkansprojekt som kommer att genomföras under ledning av GR tillsammans med flera strategiskt viktiga aktörer som önskar driva kompetensomställningen i Västsverige framåt; häribland finns BRG, Västra Götalandsregionen, Göteborgs Stad men också övriga parter i Göteborgsregionens kompetensråd.

Målsättningen för Göteborgsregionens kompetensomställning är att 1750 varslade, permitterade eller anställda kvinnor och män inom fordonsindustrin samt företag inom handel, besöksnäring, transport, teknik/industri erhåller kompetensutveckling som stärker deras position inom nuvarande bransch eller står bättre rustade för anställning inom ett annat företag eller en annan bransch. Respektive bransch har gjort bedömningen att Covid-19 får stora konsekvenser för deras kompetensförsörjning i Västsverige, också kopplat till de horisontella principerna om jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering, och att det finns ett stort behov av omställning för ett antal yrkeskategorier.

En förutsättning för ett framgångsrikt omställningsarbete är att etablera ett Kompetensnav för ovanstående branscher, samt för individers omställningsbehov med syfte att bygga upp en permanent organisation som arbetar med verkställandet av kompetensutvecklingsinsatser. Kompetensnavet ska utgöra infrastrukturen och den operativa motorn för deltagande branschers kompetensomställning och ska fortleva efter att projektet är avslutat.

Projektet har en tydlig koppling till Göteborgsregionens kompetensråd samt de branschspecifika råden. Tillsammans med de branschspecifika kompetensråden för respektive berörd bransch kommer Kompetensnavet att vara verkställande för de insatser som genomförs. Råden ger inspel till Kompetensnavet kring behov hos respektive bransch, bidrar med omvärldsbevakning samt skapar en legitimitet till Kompetensnavet. De insatser som projektet utvecklar ska kunna användas som ett kontinuerligt inslag i företags/organisationers utvecklingsarbete och kunna appliceras på alla branschområden.